Main menu:

Du er her: Heim > Skred, flaumar og brevekst > Den vesle istida > Kongebrev om naudhjelp til Jostedalen (1743)

Kongebrev om naudhjelp til Jostedalen (1743)

pdfOriginaldokument (4 Mb)

Avskrift

Christian den Siette af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers Hertug udi Sleswig, Holsten, Stormarn og Ditmersken, Greve udi Oldenborg og Delmenhorst.

Vor Gunst Tilforn som os af en, fra Dig Etatz-Raad Jonas Lym, ved Skrivelse af dato 16de aprilis nestafvigt, til vores Geheime-Conferentz-Raad, Geheime-Raad i Vores Geheime-Conscil og Ober-Secreteren i Vores Danske Cancellie, Os Ælskelig Johan Ludvig von Holstein, Ridder pp: nedsente beretning, med paaberaabte Bielage fra Litra A til F inclusive, allerunderdanigst er blevne refereret, dend Kummerlige og nødlidende tilstand, hvorudi, saavel Præsten, som Almuen i Justedahlen i Bergen Stift skal befindes, dets i henseende for dend fare, de daglig maa leve udi, formedelst Befrygtende Fielskreed, dels ved de indfaldne Besværlige, og Kalde Aaringer, udi hvilke ald deris Korn-Vext er bortfrøssen, hvorudover Du, bemelte Etatz-Raad Lym, haver fundet dig anlediget, til at have ladet foranstalte 150 Tønder godt Bygs og 50 Tønder god Havres indkiøb i Bergen, og denne trengende Almue at tilsende, indstillende derhos, om icke disse 200 Tønder Korn Vahres Bekostning, saavel som hvad Penge hielp Vi ellers maatte finde for got det beviise Præsten og Almuen, maatte tages av de til Bergens Stiftes trængende, allernaadigst skienkede 3000 Rixdaler, Ligesom Du og ellers er af allerunderdanigste formening at det var tienligere, at Stiftets øvrige Almuen blev forundt Korn i steden for Penge som mueligt endnu icke udi Et halv Aar iblandt dennem Kunde blive Uddeelt, saasom saadan Departition paa et hvert Sogns Almue, icke Kand lade sig giøre, førend eenhver Sognepræst i følge Vores til Eder under 1st Decembris sidst ergangne allernaadigste Befaling, med Designation er indkommen over dend meest trængende Almue udi sit Præstegield;

Saa give Vi Eder herpaa tilkiende, at Vi dend af dig meerbemelte Etatzraad Lym, førinde foranstaltning, angaaende foreskrevne Korn Vahres indkiøb og afsendelse til Justedahlens Almue, allernaadigst have approberet, og derhos bevilget, at hvis samme haver Kostet, maa tages af de til hielp for Bergens Stifts Fattige Almue destinerede og hos Eder in deposito staaende Penge, Da Vi og, efter anførte bestkaffenhed, allernaadigs herved ville have tilladt, at dend nødlidende Almue udi Stiftet, maa gives Korn, isteden for Penge, til hvilken ende, udi proportion af at hvert Fogderies storhed, skal giøres overslag, hvor stort et quantum Korn, ohngefehr, Kunde behøves, da I, naar det er indkiøbt, strax have at beordre Fogderne, at indsende Jægter, eller Baade til Vor Kiøbstad Bergen for at afhente samme, og derefter til de trengende, udi Sognepræstens overværelse at uddel, hvorefter J Eder saaledes allerunderdanigst kunde Viide at rette, og herom fornøden Anstalt at lade giøre. Indberettende udi øvrigt, at J denne Vores allernaadigste ordre haver bekommet. Befalendes Eder Thud[?].

Skrevet paa Vort slott Fredrichsborg dend 24de May Anno 1743.

Under vor Kongelig Haand og Zignet
Christian R
J. L. v. Holstein

Til
Etatzraad Jonas Lym, som constitueret Stiftsbefalingsmand over Bergens Stift og Biskop Oluf Cosmusøn Borneman anfører at hans Majestet haver approberet dend af Etatzraad Lym førede foranstaltning, angelangende endel Korn Vahres indkiøb og afhendelse til Justedalens Almue, og at hvis samme haver fastet, maa tages af de, til hielp for Bergens Stifts fattige Almue destinerede og hos dennem in deposito staaende Penge; saa og at hans Maiestet haver tilladt, at dend Nødlidende Almue i Bemelte Stift maa gives Korn i steden for Penge.

Copiens Rigtighed
Testerer
J. Lym

Kjelde

Statsarkivet i Bergen, Bjørgvin biskop, brev.

Merknad

Brevet er dagsett 24. mai 1743 og er sendt i kong Kristian 6. sitt namn av Johan Ludvig Holstein, som var oversekretær i Danske kanselli i København. Det var det einaste regjeringskontoret, og Holstein var såleis statsminister etter dagens terminologi. Brevet er stila til Jonas Lym, som var konstituert stiftsbefalingsmann (stiftsamtmann) over Bergens stift, og til biskopen i Bergen, Oluf Borneman.

Jonas Lym hadde i eit brev dagsett 16.4.1743 bede kanselliet om godkjenning på å sende 200 tønner korn til den naudlidande allmugen og presten i Jostedalen. Det er «den vesle istida» som har fare hardt åt med jostedølene, og dei 200 tønnene med korn var såleis rein naudhjelp. Alt før han sende brevet til København hadde Lym sytt for innkjøp og transport av kornet. Dei 200 tønnene skulle dekkjast av 3000 riksdalar som var sendt frå København til hjelp for naudlidande i heile Bergens stift.

Sjå òg brevet 16.4.1743 frå Jonas Lym til kanselliet med seks vedlegg.

Det fanst to typar kongebrev, opne brev og missiv (lukka brev). Dette er eit missiv. Dei var lukka med segl og hadde adressa skriven utanpå, og dei byrjar med orda «Vor gunst tilforn…» i motsetnad til dei opne breva, som byrja med «Gjøre alle vitterlig…».

Litteratur

Hoel, Oddmund L. (2013). Offentlege krisetiltak i Jostedalen 1742-43. Heimen (nr. 1), 65-83. [omtale]

| |

Skriv ein kommentar