Main menu:

Undersider for Jostedal kommune:

Du er her: Jostedal kommuneReferat frå det fyrste møtet i kommunestyret (1838)

Referat frå det fyrste møtet i kommunestyret (1838)

Det fyrste møtet i det nyskipa representantskapet (kommunestyret) og formannskapet i Jostedal prestegjeld vart halde 1. september 1838. Dette var det einaste møtet i 1838.

Avskrift

Aar 1838 den 1te September vare Formænd og Repræsentanter for Justedals Præstegjeld forsamlede i Præstegaarden sammesteds efter Foregaaende Indkaldelse. Tilstede i Mødet vare samtlige Medlemmer med Undtagelse af Repræsentanten Ole Aasen, der var syg og Rasmus Hellegaard, Formand, som hvert Øieblik ventendes. Forhandlingerne vare følgende:

1) Oplæstes Fogderiets Skrivelse af 19de August d: A:, hvori forlanges Formandskabets Erklæring om, hvorvidt Thingholdspengene til Hans Olsen Døsen bør svares med 1 Ort 6 Sk eller 1 Ort 4 Sk pr. Mand Angaaende denne Sak afgav de forsamlede Medlemmer af Formand- og Repræsentantskabet følgende 
      Erklæring.
De tilstedeværende Medlemmer af Formandskabet og Repræsentantskabet antoge, at Betalingen for Holdelse af Sommer- og Høstthinget for Lysters og Justedals Skibreder bør svares med 1 Ort 4 Sk er een Ort fire Skilling til Thingværten Hans Olsen Døsen.

2) Tages under Overveielse Skrivelse fra Amtet af 18de Ju?i 1838 angaaende Understøttelse for de brandlidte paa Ildstedet Wiigøeren. Forsamlingen erklærede sig villig til at indsamle milde gaver til Hjælp for disse Ulykkelige og lovede efter endt Indsamling at levere Bidragene til Ordføreren til videre Forsendelse til Formandskabet for Wiig Præstegjeld.

3) Ordføreren omtalte et Andragende fra Landhandler Ole Døsen at oprette et Gjæstgiverie paa Rønneid i Gaupne Annex. Da det er nok som bekjendt, hvilke farlige Anledninger itl drøkkenskab og Uordener saadanne St[eder] giver, og denne bygds Indvaanere for en stor Deel hav[er] deres Færdsel og Handel paa dette Sted; saa anmodede sa[mt]lige tilstædeværende Medlemer af Repræsentant- og Formandskabet Ordføreren om paa deres Vegne, paa [?]lig Maade ved de kraftigste Modforestillinger at søge at forhindre at et saadant Andragende, til Fare for Orden [og] Sædelighed, skulde bevilges.

4) Sognepræsten som Ordfører oplæste i Mødet en Skrivelse fra Bergen fra Agentskabet for det brittiske Bibelselskab af 29de Januar d: A: hvorved tilbydes bibler og Nytestamenter paa særdeles billige Vilkaar. De øvrige tilstædeværende 8 Medlemmer erklærte til Fordeling mellem dem at ville kiøbe 10 af biblerne paa de i bemelte Skrivelse fastsatte Vilkaar, og bemyndigede Sognepræsten til at tilskrive Agentskabet desangaaende.

Da Intet videre var at forhandle, sluttede Mødet, og Protocollen underskreves, efterat det Protocollen tilførte var oplæst for de tilstædeværende 8 Medlemer; foruden de forhennævnte afgav(?) heller ikke Representanten Lars Sjursen Bakken Møde. Formanden Lars Rasmussen Faaberg var fraværende paa en Reise.

K: A: Bugge
Rasmus Hellegaard

Kjelde

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Jostedal kommune – formannskapet, Møtebok 1838-1875, blad 1a-1b. [digital utgåve]

| |

Skriv ein kommentar