Main menu:

Undersider for Kyrkjehistorie:

Du er her: Kyrkjehistorie

Kyrkjehistorie

Sjå Kyrkjehistorie i meldingsarkivet for nyhende og meldingar, og Jostedal kyrkje (lokalhistoriewiki) for ein oppsummerande artikkel.

jostedalskyrkja.jpgDen vesle lafta trekyrkja er den eldste bygningen og det viktigaste kulturminnet i Jostedalen. Kyrkja stod ferdig i 1660 og hadde 350-årsjubileum i 2010. Det vart feira stort. Hovudmarkeringa var 26.-27. juni der ei ny stor jubileumsbok om kyrkja vart lansert.

Desse nettsidene er i hovudsak vortne til i arbeidet med jubileumsboka. Her vart mykje av det sentrale kjeldetilfanget for boka lagt ut parallelt med skrivinga. Ein del av dette er kjelder som berre i liten grad er nytta tidlegare. Seinare er meir lagd ut.

Mykje av det bevarte kjeldetilfanget om Jostedalen fram til 1700-talet er om kyrkja og presteembetet. Kyrkjesoga er såleis eit viktig inntak til soga om heile jostedalssamfunnet. Det er ei soge prega av marginale vilkår både for allmuge og prest, og det var fram til 1800-talet det ringaste prestekallet ikkje berre i Bergens stift, men i heile landet.

Sentrale kyrkjehistoriske tema er:

  • Kyrkjebygningen, inventaret og kyrkjegarden
  • Prestane, prestekallet og presteløna
  • Prestegarden – eigedomstilhøve, drift og paktarar
  • Det religiøse og kyrkjelege livet til allmugen, tilhøvet mellom allmuge og prest/kyrkje og religiøst organisasjonsliv

Om kyrkjehistoria, sjå òg

 

Nyttig artikkel!
Anne Marta Hoff: Kyrkjeforsking og kjelder (Digitalarkivet)

| |

Skriv ein kommentar