Main menu:

Undersider for Bank og næringsliv:

Du er her: Bank og næringslivVedtekter for Jostedal bygdemagasin (1824)

Vedtekter for Jostedal bygdemagasin (1824)

Den eldste forhandlingsprotokollen for bygdemagasinetDei fyrste sidene i den eldste forhandlingsprotokollen til Jostedal bygdemagasin inneheld ei orientering om bakgrunnen for magasinet og vedtektene. Her følgjer ei avskrift. Protokollen ligg i arkivet til Jostedal sokneprestembete i Statsarkivet i Bergen.

Avskrift

Forhandlings- og Regnskabs-Protocol for Justedals Bygdemagazin

I Juli Maaned 1823 indgav daværende Sognepræst til Justedalen underdanigst Ansøgning om Sogndals Sognekald med Tilbud, i Forbindelse med sidstnævnte Embede ogsaa at bestyre Justedalens Kald, indtil samme med egen Præst eller paa anden Maade kunde besættes, imod at nyde Embedets Indkomster, af hvilken han dog tilbød at afgive de 19 tdr Korn, der av en Deel Kirker i Sogn ere Embetet tillagde, i 3 paa hinanden, følgende Aar, til Grundlag for et Bygdemagazin for Justedals Almue, en Indrætning, hvortil denne Bygd fremfor nogen anden i Sandhed synes trængende. Ansøgningen blev i alle Dele naadigst indvilget, og under samme Dato som hans Udnævnelse til Sognepræst for Sogndal, nemlig den 20de August 1823, blev ved Kgl. naadigst Resolution bestemt, at et Bygdemagazin for Justedalen skulde oprettes af de i 3 Aar afgivende 19 tdr Korn, der er tillaget Justedals Sognepræst-Embede, og under 2den October samme Aar blev, ved Amtmanden over Nordre-Bergenhuus Amt, Hr Kanselliraad og Sorenskriver Irgens, Hr Foged Endresen og den foranstaaende[?] Præst for Justedalen beordret et sammentrede i en Kommision med en Deel af Justedals Almuesmænd for at udarbeide og indgive et underdanigst Forslag til Oprettelse og Bestyrelse af et Bygdemagazin for Justedals Præstegjæld. Dette skede ved Sommerthinget for Lyster og Justedal paa Thingstedet Døsen i Lyster den 11te Juni 1824, og blev da udarbeidet og til høieste Approbation indsendt følgende:

Forslag

til Oprettelse og Bestyrelse for et Bygdemagazin for Justedals Præstegjeld.

§1. Det ved Kongelig naadigst Resolution af 20de August 1823 bestemte Bygdemagazin for Justedals Præstegjeld skal funderes: 1. af det ifølge høystbemeldte Resolution bemældte Magazin tillagde 19 Tønder Byg aarligen for Aarene 1824, 1825 og 26 af Justedals Præstekalds Indkomster; 2. af de frivillige Bidrage som Justedals Præstegjelds Almue bliver at afgive til Magazinet af Sæde Potates; til den Ende[?] skal en Subskriptions-Liste omsendes, hvorpaa enhver kan begne sit Bidrage; 3 af den Afgivet, som efter nedenstaaende Bestemmelser erlægges til Magazinet for bekomme Laan.

§2. Magazinet optager ikke til Forvaring andet end reent Byg tjenligt til Udsæd og gode Sæde-Potates som de almindelige Sæde-Arter i dette Præstegjeld.

§3. Til Kornets Opbevaring indrettes en Stolpebod 10 Alen lang, 8 Alen bred, som opføres paa 4 murede Stolper, og 7 Stolper af Træe. Den skal være 2 Etacier høi, Stolperne belægges øverst med brede Steenheller, for at forebygge at Muus ikke indkommer paa Magazinet. Kornbingerne i nederste Etage belægges under Bunden og paa Siderne med flade Steenheller for at forebygge, at Ingen ved at bore Hul paa Magazinet, kan udtage korn.

Det følger af sig selv at disse Steenheller anbringes mellem Kornbingerne og Huset, samt Veggen, da Kornet ei umiddelbar maae berøre dem. – For øvrigt indrettes dette Huus paa den Maade som Forstanderskabet finder meest hensigsmæssigt.

§4. Magazinet anvises fri Tomt paa Justedals Præstegaards Grund, og paa et Sted hvor det kan staae friet for Vaade-Ild, og ei udsat for at indgraves om Vinteren af Sneskrede.

§5. Til Opbevaring af Sæde-Potetes indrettes paa samme Præstegaards Grund en forsvarlig og Frostfrie Jordkjæller.

§6. Udgifterne ved Magazinets og Kjælderens Opførelse bestrider[?] Almuen, og lignes paa Gaaardbrugerne 3 Aar, ikke efter Jordskylden, men efter Mandtallet, samt paa de Huusmænd, som ikke ere fattige, dog saa bedes, at de Formuende og de, som bruger større Pladser, erlægge det Halve og de øvrige 1/3 Part af det som falder paa en Gaard.

§7. Magazinhusets Opførelse overdrages Forstanderskabet at besørge saavelsom Kjelderens Indberetning, hvilket Alt maa være færdigt inden Udgangen af Aaret 1826.

Indentil bliver et Stabur paa Justedals Præstegaard at afgive til Kornets Opbevaring indtil Magazinhuset er færdigt.

§8. Magazinets Bestyrelse overdrages til 4 Forstandere, hvoraf den ene skal være Præstegjeldets beskikkede eller forrettende Sognepræst, de øvrige 3 vælges blandt Præstegjeldets Gaardmænd, af de Stemmeberettigede i Justedalen efter Sognepræstens Foranstaltning. De sidste fungere i 3 Aar, da de afløses af 3 Andre paa samme Maade valgte, hvis de Samme ei  dertil vælges. Sognepræsten, eller den forrettende Præst er Formand, for Bestyrelsen, og som saadan fører Protocollen og Regnskaberne, bestemmer Møde med videre.

§9. Ved Valget af de 3 Forstandere, vælges tillige 3 Suppleanter, som kan træde i Hines Sted, i Tilfælde af Forfald.

§10. Enhver er pligtig, at modtage Valget som Forstander, dog er Ingen pligtig at være Forstander paa en Gang længere end i 3 Aar, men kan efter andre 3 Aars Forløb ei undslaae sig for Valget.

§11. Forstanderskabet samles i Februari Maaned, naar det udlaante Korn skal tilbageleveres, og i April Maaned naar Udlaan skeer, og ellers saa efter som Formanden anseer det nødvendigt. Beslutningerne i Møderne afgjøres i Stemmefleerhed og naar Stemmerne ere lige, ved den Mening, som Forstanderen antager.

§12. Der anskaffes strax for Almuens Regning en Protocol, som af Amtet autoriseres hvori de for Magazinet antagne Love, Forstanderskabets Forhandlinger, Korrespondance og Regnskaber indføres. Den føres af Formanden, eller den, han i sit Forfald, paa sit eget Ære[?] og Tilsvar beskikker. Den forevisers Amtmanden, eller den han dertil beskikker, hvert Aar, og tilkommer det Amtmanden deri at anmærke, hvad han maatte finde nødvendig, med hensyn til Magazinbestyrelsen. Protocollen opvevares hos Formanden, og underskrives hvert Møde af Forstanderskabet.

§13. Det paalegges Forstanderskabet at bestyre Magazinet paa den for Almuen fordelagtigste Maade, og staar derfor til Ansvar.

§ 14. Forstanderskabet sørger for ved en paalidelig Mand, at indsamle i Januari Maaned de 3 første Aar det Korn, som af Justedals Sognekalds Indkomster erer tillagte Magazinet, hvilket bringes til Rønnei, og der paa et sikkert Sted indsættes, som alt skeer paa Magazinets Bekostning, hvorimod det fra Rønnei opbringes til Magazinhuset af Almuen uden betaling. Den hertil medgaaende Transportskyds, lignes paa Almuen, af Forstanderen.

§15. Skulde det leverde Korn ei være tjenligt til Sæd, foranstalter Forstanderskabet, at dette Korn paa den for Magazinet mindste Bekostnings maade ombyttes med Sædebyg.

§16. Da Magazinets Bestemmelse er at understøtte de Trængende i Justedals Præstegjeld, med Sædebyg og Sædepotetes, saa har enhver Gardmand og Huusmand i dette Præstegjeld Adgang til Laan af Magazinet dog de Sidste under den Betingelset, at de, som anført, bidrage til Magazinets og Potætes Kjellerens Opførelse.

Gaardmændene, og formeentlig de, som have udmærket sig med sparsom Anvændelse af deres havte Forraad er imidlertid nærmest berettigede til at erholde Laan af Magazinet, som alt bliver at bedømmes af Forstanderskabet, som bedømmer de[?] altraaede[?] Laan.

§17. De som erholde Laand af Magazinet ere pligtige til at erlægge i aarlig Afgift, for hver Tønde Korn 1 ½ Mæle af en ½ Vogs Vægt de første 3 Aar, og siden 1 Mæle af samme Vægt pr Tønde og af hver Tønde Potætes 2 Mæler.

§18. Forstanderskabemmer[?] naar Laanet skal skee, hvilket betienelig bekjendtgjøres for Almuen.

§19. Enhver som erholder Laan af Magazinet, er pligtig til for Laanet at udstæde et Beviis paa Slæt Papir, samt at forskaffe en betryggende Selvskyldner Cautionist, for Laanets og Afgiftens rette Betaling.

§20. Laanet af Korn og den deraf forfalden Afgift, betales til Magazinet inden hvert laans Knydelsmisse, paa den Dag Forstanderskabet bestemmer, med godt Sædebyg, af ½ Vogs Vægt pr Mæle, og de udlaante Potætes inden hvert Aars Mikkelsdag eller 8 Dage derefter.

§21. Dersom ei til bestemt Tid erlegger Laanet med Renter, men taale at samme med skadesløse  Omkostninger uden Lovmaal og Dom udpantes hos Skyldneren, enten i Korn eller i Penge, efter den Taxt som sættes naar Exekution skeer.

§22. Ingen kan erholde Laan af Magazinet som har forsømt at betale det foregaaende Aars Laan med Renter.

§23. Skulde Magazinets Potætes om Vinteren tage Skade af Frost da besørger forstanderskabet de beskadlige Potætis bortsolgte ved Auction. Faa samme Maade bortsælges de Potætes, som ere tilovers, naar Udlaan er skeet. De herfor indkommende Penge, anvendes enten til Magazinets Udgifter eller til Indkiøb af Korn og Potætes efter Forsanderskabets Beslutning.

§24. Naar det til Sædekorn Nødvendige er udlaant, bør det øvrige Korn paa samme Maade udlanes til Sommerføde.

§25. Naar alle Udlaan ere tilendebragte, bliver Beholdningen i tvende Mænds Overværelse, at opmaale. Beholdningens Størrelse anføres i Protocollen, men skulde den blive saa betydelig, at det medførte for megen Bekostning og Bryderie at foretage dens Opmaaling kan den udsættes og i den hense[e]nde tage Forholdsregler, som Amtet efter Forstanderskabets Forslag maatte antage.

§26. Forstanderskabet staar ikke til Ansvar for Tab og Skade, som skeer ved Tyverier, Indbrud, og ulykkelige Hendelse.

§27. Forstanderskabet nyder ingen Betaling, Skyds, eller Diæt for Magazin Bestyrelsen, men allene Erstatning for nødvendige Udgifter for Magazinet.

§28. Magasinet forsynes med 2de Laase, hvoraf det ene skal være et godt Hængelaas. Den ene Nøgel beholder Forstanderen til Forvaring; den anden forvares hos den af de øvrige Forstandere, som boer nærmest Magasinet.

§29. Naar Magasinets Beholdning engang maatte voxe til et saadant Qvantum af Korn og Potætis at det hele ei med nogen Rimelighed kan skjønnes at være fornødent til saadanne aarlige Udlaan, da anvendes saadant Overskud, tilligemed de fremdeles faldende Renter til en fast Skole, og en dermed forbunden Arbeids Anstalt for Præstegjeldet, hvorom Da skeer fra Forstanderskabet, underdanigst Indstilling.

§30. Ved hvert Aars Udgang afgiver Forstanderskabet Regnskab for Magasinets Indkomster og Udgifter, der som anført tilforn i Protocollen, hvilket Regnskab bekjendgjøres af Prædikestolen, til Almuens Kundskab.

§31. Alle Ind og Udmaalinger, skeer paa Mælemaal, som det her i Egnen brugeligen hvoraf 10 Mæler udgjør 1 Tønde; til den Ende anskaffes forsvarlig Mæhle, for Magasinets Regning.

§32. Dette Magasin skal tilhøre Justedals Præstegjelds Almue, som Eiendom, og til deres bedste anvendes, efter de foregaaende bestemmelser.

Saaledes af os Undertegnede i Overenstemmelse af Amtets Skrivelse af 2den October d: Aar, efter bedste Overlæg udarbeidet, bevidnes vorers Underskrift:

Thingstædet Døsen d: 11 Juni 1824.

Irgens. Endresen. P: P: Aabel.

Paa Justedals Almues Vegne efter dennes Valg,

Johannes Asbjørnsen Bjerch. Sjur Larssen Bakken. Lars Olssen Faaberg. Rasmus Hanssen Hellegaard. Lars Johnsen Nedreli. Paul Ottesen Mjelvær.

Gjenpartens Rigtighed bekræftes.

Hagerup.

Kjelde

Statsarkivet i Bergen, Jostedal sokneprestembete, Forhandlingsprotokoll for Jostedal bygdemagasin 1823-1869, blad 1-5.

| |

Skriv ein kommentar