Main menu:

Du er her: Heim > Jostedalsskildringa av Matthias Foss (1750) > Kjelder av og om Foss > Marie Dreyer Foss på tukthuset (1775)

Marie Dreyer Foss på tukthuset (1775)

Matthias Foss vart i 1763 separert frå kona si, Marie Dreyer, og ho drog då til Bergen med fleire av borna deira. I 1775 vart ho innsett på tukthuset i Bergen for betleri (tigging), noko som ikkje vart teke nådig opp av dei kyrkjelege føresette til Foss. Dei to følgjande dokumenta handlar om dette.

pdf Originaldokument – avskrift 1840 med følgjebrev (Foto: UBB Spesialsamlingene – 4,6 Mb)

Avskrift

1) Pro memoria

Til Herr Provst Daae.
Hvorledes Sognepræsten til Justedalen, Mathias Fossis Kone, Maria Christiana Dreier, er greben blandt omløbende Betlere her i Byen, og desaarsag bleven indbragt i Stadens Manufactur og Tugthuus, erfares af directeurernis derom til Ober-directionen gjorte Anmeldelse, som herhos in copia biestilles. Deres Velærværdighed vilde da behage, herom at gjerne have Foss fornøden Efterretning, samt alvorligen bieholde ham, det ham ufortøvet(?) føier Anstalt til at lade sin kone fra Tugthuset afhendte, tage hende til sig, og bære christelig og velbørlig omsorg, saavel for hende som deres fælles Børn, at de ikke til deres egne og Standens Vanære, og Publico til Besvær, saaledes omløber. Imidlertid indeholdes, hvis Hende til Underholdning, efter Rygtet, skal være tilstaaet, for deraf at betale Hendes Pleie i Tugthuset, saalænge Hun der forbliver. Og vil jeg for deres Velærværdighed det forderligste skee Lov,(?) forvente Efterretning, saavel om denne min Skrivelses Imodtagelse, som og om denne Sorgfulde Beskaffenhed og Sammenhæng, og om hvad Anstalt fra Herr Foss bliver føiet til Hustruens Afhendtelse med Videre, da, hvis tidtbemeldte(?) Herr Foss skulde mangle herudi at udvise den tilbørlige, og hans Stand og Christendom omstændige Omsorg og Forhold, vil saadant blive for ham self af u-behagelige men vel-fortjente Følgerne Sag i nogen orden, gjør jeg mig aldeles forsikret.

Bergens Bispegaard den 16de Octobris 1775
E: Hagerup.

2)

Til den høie Ober-direction for Manufactur og Tugthuset udi Bergen.
Da Sognepresten for Justedals Meenigheder i Sogns Foderie Herr Mathias Vosses kone Maria Christiana Dreier, sidstleden 8de *** er paagreben i Betlerie og bleven indbragt i Stadens Tugthuus, saa skulle vi som p:t: Directeurer paa Stiftelsens Vegne hermed indstille, ligesom vi og uforgribelig formeene, at velbemeldte Herr Mathias Voss ikke alene bør erstatte Stiftelsen den Bekostning hun alerede har, og herefter forvolde, men at han og maatte bieholdis: allerforderligst at lade hende paa en sømmelig og anstændig Maade afhendte, hvortil vi skulde formode, at H: H: Herr Biskop Hagerup kunde føie den bedste Anstalt, naar samme blev ham forestillet. Efter Sagens Beskaffenhed synes og villigt, at Presten Herr Voss endog desforuden burde tilpligtes en passelig Mulcht til Tugthuset; Thi det maa udentvivl være anstødeligt for denne ærværdige Stand, og kan neppe begribes, hvorvidt en Prestemand kan betjene sin Menighed med nogen god Frugt, naar han selv mod Guds og Kongens Lov, uden nogen foregaaende Skilsmisse aut(?), fraskiller sig, eller lader sin ægte hustrue, med hvilken han har avlet Børn, tilligemed Børnene løbe egenraadig til Publici Last. Hvilket alt allererbødigst overlades til den høie Ober-directions nøiagtigere overveielse og bedste Foranstaltning til Stiftelsens Beste.

Bergen d: 13de Octobris 1775
Graael(?) Hynnemør

Kjelde

Universitetsbiblioteket i Bergen, Manuskriptsamlinga, Ms 261 Optegnelser og aktstykker, der har tilhørt W. F. K. Christie. …d. Kopi av 2 aktstykker fra 1775 om Maria Christiana Dreier, gift med Sogneprest i Justedalen Mathias Foss, i anledning hendes Indsættelse paa Tugthuset i Bergen som Betlerske.

Merknad

Kopien (avskrifta) av desse to dokumenta er gjort i 1840 av Wilhelm Magelsen, sokneprest i Sogndal og prost i Indre Sogn. Avskrifta vart send til biskop Jacob Neumann med eit følgjebrev datert 28.8.1840. Under avskrifta har Magelsen attestert med «Ordret Copie af de ved indre Sogn Provsties Archiv leverede originale Skrivelser bevidnes.» Følgjebrevet vert innleidd med følgjande: «Efter mit under sidste Visitats deres Høivelbaarenhed givne Løfte fremsendes hermed Copie af nogle documenter, forhenværende Sognepræst til Justedalen Mathias Foss, vedkommende.» Neumann har altså fatta interesse for desse dokumenta, som Magelsen synte han under visitasen same sommar. Det er ikkje undersøkt om originaldokumenta framleis ligg i prostearkivet.

Biskop i Bergen i 1775 var Eiler Hagerup, som har signert brevet til prost Jonas Daae i Vik. Det er ikkje kjent korleis prosten følgde opp saka andsynes Foss og kva som vart utfallet av saka. Men stakkars Marie Dreyer døydde berre halvtanna år seinare (gravlagd i Bergen 8.2.1877).

| |

Skriv ein kommentar