Main menu:

Undersider for Jostedalsskildringa av Matthias Foss (1750):

Du er her: Jostedalsskildringa av Matthias Foss (1750)Kjelder av og om FossVisitasrapport (1745)

Visitasrapport (1745)

Sommaren 1745 var biskop Oluf Bornemann på visitas i Sogn prosti, og 25. juli visiterte han kyrkjelydane i prestegjelda Luster og Jostedalen i Dale kyrkje i Luster. Her følgjer eit utdrag av rapportane for visitasane i 1745 som Bornemann sende til det kongelege Generalkyrkjeinspeksjonskollegiet i København.

Avskrift

Med allerunderdanigst Devotion og Zéle til sidste Aande-Dræt lever
Deres Kongelige Mayestets Min Allernaadigste Arve Konge og Herres

allerunderdanigste tropligtskyldigste tiener
O. Bornemann
Bergen d: 12 Decembr: 1745

Stormægtigste allernaadigste Arve Konge og Herre!
1745

Udi allerunderdanigst følge af den mig fra det Høy-Kongl: General Kirke-Inspections Collegio under 30te Novembr: 1737 communicerede Allernaadigste Ordre skulle ieg herved allerunderdanigst indberette, hvorledes Tilstanden blant Meenighederne og deres Lærere udi det mig Allernaadigst anbetroede Bergens Stift ved mine Visitatzer for dette Aar 1745 ere befundne, som paa efterskrevne stæder sig i all Sandhed saaledes forholder, som følger

Sogns Provstie
Viigs Kald….
Legangers Kald…
Ullands Kald…
Lærdals Kald…

Lysters Kald, hvor Sogne-Præsten Hr. Peder Juul ved døden var afgaaet, men den personelle Cappellan Hr Benjamin Olrich, hvilken han for et par aars tid siden formedelst sin indelige Svaghed hafde kaldet, fremstillede for mig denne Meenigheds Ungdom, der, Gud være lovet, ved hans indelige arbeyde og paadrift siden sidste gang temmelig vel hafde avanceret udi Deres Christendoms Kundskab.

Hafsloe Kald…
Sogndals Kald…

Jøstedals Meenighed, Sogne Præst Hr Matthias Foss, er en gandske ung Mand, der efter det Pund, Gud hannem har betroet, søge efter Formue at udbrede Guds kundskab udi denne ham anbetroede liden Meenighed, hvor ungdommen ey heller fantes ugrundet i det mest fornødne af Deres Christendom.

Af Nordhordlens Provstie.
Eivindvigs Kald, …
Mangers Kald, …
Aschøe Kald…

I det øvrige har ieg paa denne min Visitatz fornemmet ikke liden frugt og Nytte af Skole-Væsenets Indrettelse, som med tiden meere og meere vil Kiendes, naar Almuen efterhaanden fuldkommeligen overbeviises om, hvad fordeel heraf flyder, og alt saa bliver villigere til dets fremgang og vedligeholdelse at contribuere.

Kjelde

Riksarkivet, Generalkirkeinspeksjonskollegiet, Saker ordnet etter emne, eske 1, legg 4, Visitasberetning Bergen Stift 1745

Liste: Visitasar i Jostedalen (Lokalhistoriewiki)

| |

Skriv ein kommentar