Main menu:

Undersider for Folk, gardar og stølar:

Du er her: Folk, gardar og stølarSkattelister og matriklarKontribusjonsskatten 1660

Kontribusjonsskatten 1660

pdf Skanna original – kontribusjonsskatten for Jostedalen 1660

Avskrift (utdrag)

[Desse bøndene har betalt skatt – det dei betalte er ikkje teke med:]

Mychelmyr Olluff
Snetun Knud
Kieppe Anders
Faaberg Isach
Grouff Anders og Knud
Berresetter Anders
Ormeberg Mathias och Iffuer
Krichen Erich
Lij Siffuer
Bachen Lauridz och Michell
Mielduer Poffuell
Mielduer Erich
Espe Thorstenn
Bierch Joenn och Olluff
Sperle Peder
Yttre Mogens
Cronnen Siuffuer
EllffueKrog Anders
Aasen Olluff – Ehr bunde Lensmand derfor Skattfri

[Dei følgjande var ikkje i stand til å betale dette året:]

Disse Effterschreffne Ere Udfattige och forarmede, Saa dj iche Haffde Raad och formuffue at Vdgiffue nogen Skatt. Efftes deromb Med følgende ThingsVidne dess Videre formellding.

Hougen Rasmus och Olluff
Olluff *** ***
Mychelmyr Clauss och Ellend
Bruemb Anders
Hillisgaard Rasmuss
Fosse Elling
Faaberg Anders
Mielduer Anders
Nedrelij Enchenn och Iffuer

Kjelde

Riksarkivet, EA-5023/Rbt/L0149/0003/0001, Kontribusjon jonsok og mikkelsmesse: 7 Indre Sogn, Bergenhus, Sogn, indre, 1660- (digital utgåve, Digitalarkivet) – Jostedalen er bilete 37-39

Merknad

Skattelistene frå futen i Sogn utgjer i alt 65 bilete. På dei siste sidene er det vedlegg med den dokumentasjonen futen måtte levere om dei som ikkje hadde betalt skatten. På bilete 63 finn ein såleis sorenskrivaren si avskrift av eit tingsvitne der dei jostedølene som ikkje hadde betalt skatten, er nemnde. Lensmann Ole Åsen vitna at dei nemnde bøndene var «gandske forarmedt» og ikkje eigde noko som helst.

| |

Skriv ein kommentar