Main menu:

Undersider for Jostedalsskildringa av Matthias Foss (1750):

Du er her: Jostedalsskildringa av Matthias Foss (1750)Kjelder av og om FossBrev om skilsmissa (1763)

Brev om skilsmissa (1763)

I 1763 fekk Matthias Foss løyve til å skilje seg frå kona Marie Dreier. Her er eit brev frå biskop Fridrich Arentz til prost Jonas Daae om separasjonen.

Avskrift

Velædle og Velærværdige Hr. Provst!

Den paa begge Sider frivillige Separation qvoad mensam et forum[?], hvilken sub certis cirium stanus er indgaaed mellem Hr. Mathias Foss og Hans kone, maa man tillade, for ikke at giøre ondt verre, men e dudbus[?] malis eligere minus: Mand har i det øvrige Exempler paa, at med saadan Separation bliver conniveret: Mand kand disuden giøre sig Haab, at ved saadan Separation vil Gemytterne asponeris at forlange Selv igien den EgteManden tilhørende sammenboelse, hvilket ey var at tvile paa, om den paabankende Naade maatte givis Rum. – Hvad Madme Fosses Alter Gang angaar, tilladis hende nu at communicere paa den Sted, hun opholder sig, naar ellers Stedets Sogne Præst efter foregaaende alvorlige semmelige Formaninger finder denne arme Synderinde i den Stand, at Han med Frimodighed kand betiene hende, for alle Ting at han seer til saavidt en Siele-Sørger er tilladt at inqvirere hos en Confitent, at ikke noget bittert Had til Manden ligger i hendis hierte (Jeg taler kun om savidt mand kand spore, resten overladis hiertets store Randsagere) saa og at Prosten det beste han kand, seer til at forekomme, at hun ikke som en blind Siel skal giøre Sacramentets brug til et blot opus operatum, og derved heller forhærdis i uanvendt sind end forbedres. Jeg tviler ey paa at jo Deres Velærværdighed selv end mere indskærper dette betydelige for vedkommende, naar denne min Tilladelse communiceris. Saaledes maa Vi ligesom med samlet Magt see at redde een Siel fra Døden, og saa skiele dyedernis Mangfoldighed. –

Jeg forbliver nest beste Ønske

Deris Velædle Velærværdigheds
tienstberedvilligste Tiener

Fridrich Arentz

Bergens bispe-Gaard
d 3die Maji 1763

til Provsten Hr. J: Daae

Kjelde

Statsarkivet i Bergen, Sogn prosti, Pakkar, Journalsaker nr. 2, 1712-1787.

| |

Skriv ein kommentar