Main menu:

Undersider for Jostedalsskildringa av Matthias Foss (1750):

Du er her: Jostedalsskildringa av Matthias Foss (1750)Kjelder av og om FossVisitatsrapport (1755)

Visitatsrapport (1755)

Biskop Ole Tidemand var på sin fyrste visitas i Sogn sommaren 1755. Han var utnemnd til visebiskop i fråværet til Erik Pontoppidan 2. mai same året. Her følgjer visitasrapporten hans frå Jostedalen.

Avskrift

9de Juli. – Justedal (Forretningen afholdtes som sædvanlig i Lysters Hovedkirke). – Sognepræst Mathias Foss

Catechisation forrettede han for sine faa medbragte Tilhørere, hvoraf saavel af privat Samtale med ham, jeg nok kunde forstaa, at han en anden Steds i en liden menighed kunde muligens skaffe mere Frugt, end i den afliggende Justedalen, hvor han (efter mit bedste Skjøn og Sandhed paa min Samvittighed) gjør kuns liden Gavn. Thi da Manden paa den ene Side er ganske abatu over sin Skjebne, at have hensiddet der og slidt meget ondt i Fattigdom med Kone og Børn i mange Aar; og paa den anden Side har i første Embetds Aar manglet den førnødne Prudence til at tractere sine faa Tilhørere, hvis caractere gaar ikke langt fra deres nærmeste Naboers, de forbemeldte Lystringers; saa har deraf reist sig mellem ham og dennem idelige Misforstaaelser, der have udbrudt til offentlige Trætter og Processer for baade verdslige og geistlige Retter; og saaledes Grunden paa begge Sider bleven saa fordærvet og ond, at den neppe nogen Tid kan blive god. Hvilken jeg har holdt for min Samvittigheds Pligt at anmælde, i Fald der skulle være Raad til, at baade han og den lille Menighed kunde hjælpes til Rette ved forefaldne Leilighed.

[«de forbemeldte lustringer» siktar til denne formuleringa i visitasrapporten frå Luster som står før Jostedalen:]

Ellers er det almindelig Rygte, at Lystringernes Gemyts Charakter er haardere og stivere end alle deres Naboers.

Kjelde

Af Biskop Ole Tidemands Visitatsberetninger for Bergens Stift 1755-57. Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge, 1882, s. 295-296.

Liste: Visitasar i Jostedalen (Lokalhistoriewiki)

| |

Skriv ein kommentar