Main menu:

Undersider for Jostedalsskildringa av Matthias Foss (1750):

Du er her: Jostedalsskildringa av Matthias Foss (1750)Biografi1792: Død, gravferd og skifte

1792: Død, gravferd og skifte

Siste preike: 2. sundag etter helligtrekongarsdag

Kyrkjeboka opplyser at Matthias Foss preika siste gong i Jostedal kyrkje andre sundag etter helligtrekongarsdag (6. januar) som i 1792 fall på 15. januar. Foss «blev der paa syg». Sundag 25. januar «var tillyst Præddiken, men formedelst sogne Præstens svaghed læsede klokeren Johannes Asbiørnsen for dertil Kirkesøgende». Vidare heiter det:

d: 24de 25te Januarj blev Hr. Foss udi sin svaghed medelt det hellige Alterens Sacramente af Hr. Jens Bergendahl

Dødsfallet til Matthias FossTirsdagen. d: 31te Januarj døde velædle Hr. Mathias Jørgensøn Foss. 77. aar. 10 maaneder og 3 uger gammel. begraven onsdagen d 8te Februarj-. (…)

første søndag i faste d. 26te Februarij blev af Hr. Prousten Christie holdet likprædicken over afdøde sognepræst Hr. Mathias Jørgensøn Foss som i fulde 51 Aar 8te maaneder og 14 dager havde været sognepræst til Jøstedallen.

Jens Bergendahl var personleg kapellan på Leikanger, og prost David Werner Christie var sokneprest i Sogndal. Dei to opna skiftet etter Foss 24. februar 1792 i Jostedal prestegard. Her vart det slege fast at einaste arving var sonesonen Andreas Jørgensen, 15-16 år, som gjekk i hattemakarlære i Bergen. Til hjelp i skiftet var Maren Svaboe, «som den, der i mange Aar har bestyret Huusholdningen og Præstegaarden for den afdøde». Buet vart etter kvart auksjonert bort, og på vegen melde deg seg fleire arvingar som etter prosten si meining ikkje var klar over at Foss hadde ein livsarving. Då det langdryge skiftet vart avslutta 26. november 1793, arva Andreas Jørgensen Foss 136 riksdalar, 3 ort og 2 skilling frå bestefaren.

Kjelder

 

| |

Skriv ein kommentar