Main menu:

Undersider for Folk, gardar og stølar:

Du er her: Folk, gardar og stølarSkattelister og matriklarTingsvitne om skatt 1667

Tingsvitne om skatt 1667

Jostedal skipreide hadde bygdeting i lag med Marifjøra skiprede fram til ein gong mellom 1660 og 1680 og deretter ting saman Luster skipreide i Dale. Berre eitt døme er så langt kjend på eit ordinært bygdeting i Jostedalen. Det var eit skatteting i Åsen 5. juni 1667 der det vart sett opp eit tingsvitne som stadfeste at leiglending-, skyssferds- og ryttarskatten var kravd inn.

Avskrift

Anno 1667 den 5 Junj paa Aasen Tingstue udi Jøstedals Schibbred haffuer wi Wnderskreffne Nemblig Christopher Gierdtzen kongelig Mayestets Fougit, Suorrenskriueren Anders Sørrensen, Lensmanden Olle Aasen, Siuffuer Cronnen, Knud Snetun, Claus Hellegaard, Anders Kieppe, Laurids Bachen, Errig Mielduer, Maties Ormberg, Eidsuorne Laug Retis Mend i bemelte Schibbreder, effter worris Allernaadigste Herris och Kongis Wdgangne forordning som i dag paa Tinget er bleffuen for kyndet, Lignet och Lagt Schater till huer Gaard och Mand som kunde eragtis goed for at Schate effter Kongelig Mayestets Wdgiffne skate breff formelding saaledis som forskreffuet staar bekreffter wi met egne hender och Zigneter her neden for Actum Anno die ut Supra,

Christopher Gierdtsen [10 segl]

Anders Søffrensen

Wdj dete lille Schibbred fin[des] iche flerre Suorren Mend.

Kjelde

Digitalarkivet, Stiftamtstoverekneskap, Bergen stiftsamt, Leiglendingsskatt Indre Sogn 1667 (òg skyssferdsskatt og ryttarskatt), bilete 14-16.

 

| |

Skriv ein kommentar