Main menu:

Undersider for Samferdsel og reiseliv:

Du er her: Samferdsel og reiselivSkysstasjonar1886: kontrakt – Sperle skysstasjon

1886: kontrakt – Sperle skysstasjon

I 1886 vart skysstasjonen på Myklemyr nedlagd, og lensmann Hermund Tvedt skreiv kontrakt med Nordre Bergenhus amt om å opprette Sperle skysstasjon i Sperløyane. Dette er kontrakten han inngjekk med amtet.

Contract (avskrift)

Skysskontrakt Sperle s-1

Jeg lensmand H. Tvedt forpligter mig herved til at overtage fast Skydsstation på Sperle i Jostedal til Befordring af Reisende til Skydsstationerne Alfsmo og Faaberg eller til de Stationer, som i disses Sted maatte blive oprettede paa følgende Betingelser:

1. På Stationen holdes det hele Aar gjennem 2 – to – Reserveheste samt de sædvanlige lovbestemte Kjøreredskaber. Saavel Heste som Kjøreredskaber holdes til enhver Tid i god og forsvarlig Stand.

2. Hestene med Befordringsredskaber skaffes tilstede efter 1 – een – Times Varsel.

3. Stationshestene maa ikke til Fortrængsel for de Reisende overlades til Benyttelse af Personer, som ikke kunne beregnes til Reisende.

4. For Stationsholdet betales der mig af det Offentlige en aarlig Godtgjørelse af Kr. 140,00 – Eet Hundrede og Firti Kroner –, som kan af mig fordres erlagt kvartalsvis eller halvaarsvis med henholdsvis Kr. 35,00 og Kr. 70,00. Derhos er jeg berettiget til at opkræve en forhøjet Skydsbetaling af 15 – femten – Øre pr. Kilometer for hver Hest.

5. Nærværende Contract, som gjælder fra 1ste August førstkommende kan opsiges fra hver af Siderne med 6 – Sex – Maandeders Varsel, dog kun til Udgangen af et Kalenderaar.

6. Jeg har selvfølgeligen at holde mig efterrettelig de til enhver Tid om Skydsvæsenet gjældende Bestemmelser.

Skysskontrakt Sperle s-27. Mislihgholder jeg nærværende Contract, vedtager jeg at erlægge for hver Gang en Bod til Jostedals Fattigcasse af 5 – fem – Kroner efter Amtmandens Kjendelse, forsaavidt ikke anden Straf er for Tilfældet i Lovgivningen bestemt, hvorhos det Offentlige i Tilfælde af Misligheder af større Betydenhed kan strax hæve Contracten.

8. Nærværende Contract beror på Amtets Approbation.

Sperle, den 28de Juli 1886.

H. Tvedt.

Til Vitterlighed:

John J. Sperle.

H. J. Sperle.

Approberes.

Nordre Bergenh. Amt, 7 August 1886.

C. Oppen. [stempel]

Kjelde

Original i privatarkiv etter Hermund Tvedt.

 

| |

Skriv ein kommentar