Main menu:

Undersider for Skred, flaumar og brevekst:

Du er her: Skred, flaumar og brevekstFlaumar

Flaumar

Banken etter at Sagarøyelvi skifta løpJostedalen har jamleg vore heimsøkt av skadeflaumar. Den 15. august 1898 vart Jostedalen råka av den største flaumen i manns minne. På same dag i 1979 var flaumen som mange framleis hugsar. Vatnet stod då 1,35 meter over flaummerket frå 1898 i Fossøyane. Ingen menneskeliv gjekk tapte i dei to flaumane, men dei materielle skadane var omfattande på bygningar, dyrka mark, vegar og bruer.

1979-flaumen er den største kjende flaumen i Jostedalen. Det har nok vore flaumar flaumar tidlegare med minst like høg vassføring, særleg under den vesle istida på 16- og 1700-talet, men her teier stort sett kjeldene. Det viktigaste unntaket er flaumen i august 1741 som kan ha vore like stor som 1979-flaumen. Denne flaumen er kjend fordi Ormberg vart skadd og fekk sett ned skatten. Ei avtaksforretning på Røneid i 1748 viser at det må ha vore flaum i Jostedøla også dette året.

Flaumminnet i FossøyaneIngen flaumar kan likevel ha slått 1898- og 1979-flaumane når det gjeld materielle skadar. Før den store folketals- og busetnadsekspansjonen på 1800-talet var elveslettene i dalbotnen stort sett utan busetnad. Gardstun og dyrka mark låg i dalsidene, tryggare for flaum.

Sjå høgremenyen for fleire opplysningar og kjelder om flaumane.

| |

Skriv ein kommentar