Main menu:

Undersider for Samferdsel og reiseliv:

Du er her: Samferdsel og reiselivSkysstasjonar1860: nei til faste skysstasjonar i formannskapet

1860: nei til faste skysstasjonar i formannskapet

Kommunen måtte i 1860 ta stilling til om ein ville halde fram med tilseiingsstasjonar eller gå over til faste skysstasjonar. Formannskapet slo fast at trafikken var så liten at ein ikkje ynskte faste stasjonar. Det ville ha medført auka kostnader for kommunen.

Formannskapet 28. juni 1860 – avskrift

4. Dernæst erfaredes Fogderiets Skrivelse af 14de Mai, hvilken indeholder Amtets Skrivelse af 9de forrige[?] Maaned, ifølge hvilken Formandskabet opfordres til at afgive Erklæring om, hvorledes det ønsker Skydsvæsenet ordnet overeensstemmende med §1 i Lov af 23ste Marts[?] d: A. med videre. I Anledning heraf afgav Formandskabet saadan

Erklæring

Saalænge ingen Landeveier fører gjennem Jostedals Præstegjeld til Gudbrandsdalen, er Oprettelse af faste Stationer hersteds aldeles unødvendig. Da Reisende som besøge dette Præstegield, for at besee Bræerne, ere kjendte[?] med at faae sin Befordring paa de oprettede Tilsigelsesstationer.

Kjelde

Møtebok for Jostedal formannskap og kommunestyre 1838-1875, s. 112b.

 

| |

Skriv ein kommentar