Main menu:

Du er her: Heim > Skred, flaumar og brevekst > Flaumar > Bygging av flaumverk etter 1898 > Søknad om flaumverk (mars 1899)

Søknad om flaumverk (mars 1899)

Den fyrste søknaden om kommunalt tilskot til flaumverk låg føre frå oppsitjarane på Myklemyr alt 14 dagar etter flaumen. Etter at Kanalvesenet i januar 1899 presenterte nye planar og kostnadsoverslag for flaumverka, sende oppsitjarane frå Myklemyr til Neset denne søknaden til amtet (fylket) i mars 1899:

Om bidrag til forbygningsarbeider i Jostedalselven

Til Nordre Bergenhus Amt!

Under Forventning af, at det norske Storthing af offentlige Midler bevilger os nedenstaaende Brugere af Gaardene Myklemyr, Øi, Skjæret, Teigen, Ormbergstøl, Fosøen, Sperløen, Aasestøl, Næset og Espe Halvdelen af det Beløb, som af Kanalvæsenet er beregnet at ville koste til Fuldførelse af de planlagte Forbygninger til Værn mod Oversvømmelser og Udgravning af Jostedals-Elven, tillader vi underskrevne Opsiddere, Eiere af ovennævnte Brug, os i Ærbødighed at andrage det ærede Nordre Bergenhus Amtsthing at bevilge til omhandlede Øiemed det sædvanlige Beløb som af Jostedals Herredskommune, ifølge vor Ansøgning, i Herredsstyremøde den 16de Marts d. A. blev os bevilget.

Den sidste Plan, Kartlægning og Udregning, som i forleden Sommer af Kanaldirektørens Assistent, Sætermoen, blev foretaget, har vi ikke faaet os tilsendt; men af ham blev der optaget adskilligt flere Forbygninger, ligesom ogsaa en Del af de tidligere planlagte blev lidt forhøiede, hvilket foraarsager Fordyrelse.

Vor økonomiske Forfatning er noksom bekjendt, og staar i et meget ringe Forhold til de betydelige Summer, som skal til for at fuldøfre de Elveforbygninger, som her er under Tanker til Iværksættelse, og blir vi ikke støtte af offentlige Midler, kan vi ingen Vei komme til Fuldførelse af et saa stort Foretagende.

Det kan dog dertil bemærkes, at de store Strækninger, som næsten hvert Aar oversvømmes og trues med Udgravning, vilde ved en solid og planmæssig Forbygning komme i en betydelig større Værdi og paa de fleste Steder et bedre betryggende Opholdssted; ligesom Bygdeveien dermed vilde sikres for Udgravning, og som nu er næsten almindelig, Bortskylling af Grus, og anden Skade.

Vi skal ikke undlade at oplyse, at alene den Skade, som Flommen anrettede paa Avlingen i afvigte Sommer blev af en herredsvalgt Komite anslaaet til mellem 6 a 7000.00 Kroner, lægger man saa dertil Jordskaden, som da samtidigt blev ødelagt, kommer dette op i et ca. ligesaa stort Beløb. Vi nærer det Haab, at det ærede Nordre Bergenhus Amt gjørm, hvad der kan gjøres med Hensyn til Bevilgning for dermed at sikre Jostedals Indvaanere mod flere lignende Ødelæggelser. Det oplyses sluttelig, at naar Jostedal Kommune har strukket sig saalangt, som den ahr gjort, er dette skeet for ogsaa at beskytte Veien, der er blevet betydelig ramponert flere Gange efter hinanden.

Jostedal den 20de Marts 1899.

K. A. Ormbergstøl. Ole J. Sjæret. Ole J. Teigen. Henrik O. Øien, Myklemyr. I. O. Myklemyr (Øi). Erik L. Espe. Kristen H. Myklemyr (Øi). H. Tvedt. Halvard H. Næset. Søren A. Aasestøl. John O. Fosøen. Martinus A. Fosøen.

Kjelde

Nordre Bergenhus Amtstings Forhandlinger for Aaret 1899, s. 417-418.

| |

Skriv ein kommentar