Main menu:

Du er her: Heim > Skred, flaumar og brevekst > Flaumar > Bygging av flaumverk etter 1898 > Kommunestyrevedtak om flaumverk (mars 1899)

Kommunestyrevedtak om flaumverk (mars 1899)

Oppsitjarane frå Myklemyr til Espe gjekk saman om ein søknad om tilskot til flaumverk vinteren 1899. På møtet 16. mars 1899 gav kommunestyret tilsegn om å dekkje ein del av kostnaden og sende saka over til amtet. kommunestyrevedtaket lydde slik:

Specialudskrift

fra

Forhandlingsprotokollen i Jostedals Herredsstyre af det paa 2 Medlemmer nær fuldtalligt Møde den 16de Marts d. A. under Sag No. 6 forhandlet, besluttet og protokollert.

Sag No. 6. Refereredes Andragende fra Opsidderne paa Gaardene Myklemyr, Øi, Skjæret, Teigen og Ormbergstøl samt Fosøen, Sperløen, Næset, Aasestøl og Espe om Bidrag til Elveforbygning. Der blev i den Anledning fattet saadan enstemmig Beslutning:

Skjønt Forsamlingen ved tidligere Beslutninger har afslaaet Bevilgning til omhandlede Elveforbygninger, ser man sig nødsaget til under de nu forandrede Forholde ved de i Sommer indtrufne Oversvømmelser ikke at unddrage sig Bevilgning, og forbinder man sig herved til paa Andragende at bevilge følgende Beløb til efternævnte Brug:

1. Til Myklemyr, Øi, Skjæret, Teigen og Myklemyr Kr. 1750.00
2. Til Fosøen og Sperløen tilsammen Kr. 600.00
3. Til Aasestøl og Næset Kr. 250.00
4. Til Espe Kr. 500
[Totalt] Kr. 3100.00

Idet Herredsstyrelsen har bevilget foranstaaende 3100 Kroner bliver Beløbet at udbetale efterhaanden som Kanalvæsenet forlanger, dog saaledes at Beløbet udbetales i 5 aarlige lige store Terminer, Derhos tilføies:

I Anledning den af Kanalvæsenet i 1895 og sidst afvigte Sommer planlagte Forbygning for Jostedals Elven ved gaardene Sperløen, Fosøen, Myklemyr, Øi, Skjæret, Teigen, Ormbergstøl, Aasestøl, Næset og Espe vedtager hermed Herredsstyrelsen Garanti for at det tegnede bidrag bliver udbetalt naar dette forlanges af Kanaldirektøren,

at Arbeidet udføres overensstemmende med Planen,

at en mulig Overskridelse af Overslagssummen bliver det Offentlige uvedkommende,

at ethvert af Arbeidet flydende Erstatningskrav skal være det Offentlige uvedkommende, og at arbeidet efter Fuldførelsen vedligeholdes i planmæssig Stand.

Herredsstyrelsen forpligter sig derhos til at opnævne en fast Tilsynskommission, som har at paase Verkernes forsvarlige Vedligeholdelse.

Rigtig Udskrift bevidnes.

Jostedals Formandskab den 20de Marts 1899.

K. A. Ormbergstøl.

Kjelde

  • Her etter Nordre Bergenhus Amtstings Forhandlinger for Aaret 1899, s. 417-423.
  • Original: Jostedal formannskap, møtebok 1876-1900, side 179a (Digital utgåve: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane)
| |

Skriv ein kommentar