Main menu:

Undersider for Jostedalsrypa:

Du er her: JostedalsrypaSegna i ulike variantarEtter Matthias Foss (1750)

Etter Matthias Foss (1750)

Segna om Jostedalsrypa 

Efterat den saa kaldte sorte Død havde overgaaet Juste­dalen og alle, undtagen et eneste lidet Pigebarn paa foromtalte, nu ødelagte, Gaard Birkehougen i Milvirsdalen, vare bortdøde, har Kreaturet søgt igiennom Skovene og næret sig paa Marken, som løber til forbemeldte Vaage Præstegield, hvor folket, som saae en stor Deel fremmede Kreaturer, blev heel forskrækket, tog da Kreaturet i Forvaring, og, da de ei fornumme Folk komme at søge efter det, toge nogle sig for at reise herover, som de frygtede det ei maatte staae vel til i Justedalen; og da de vare hidkomne, saae de Folket overalt ligge døde, hvor de kom i Husene, og kunde ei finde nogen at tale med om dette bedrøvelige Syn. Omsider da alle Gaardene vare besøgte og de vilde begive sig til deres Hiem igien, bleve de vaer i Birkehougskoven et lidet Pigebarn, der didhen havde søgt sin Tilflugt, eftersom hun først havde faaet dem i Sigte, hvilket Barn de først raabte til; men da de fornam hun mere og mere søgte ind i Skoven for at skiule sig for dem, istedet for at de havde ventet hun skulde have nærmet sig til dem, maatte de tage sig for at fange hende; og da de med stor Besværlighed omsider havde faaet hende fat, der var som en vild Fugl, og de ei forstode hendes Tale eller hun deres, toge de hende med til Vaage, angav alt hvad de havde seet og passeret var, og blev dette Barn da opdraget der en Tidlang, og kaldet med det Tilnavn Rypen (med hvilket Navn Hubner i sin Geographie anmærker dette steds Indvaanere, naar han taler om Justedalen).

Imidlertid har Justedalen ligget øde endeel Aaringer og været ubeboet, hvorudover Husene nedraadnede, Ager og Eng forgroede med Skov, indtil, efterat adskillige Privilegier og Friheder for Skat og anden Udredning bleve lovede dem, som dette Sted igien vilde oprydde og beboe, have, saasom det rygtedes, endeel af Nordfiord af Mangel paa Ophold givet sig paa Reisen herover og taget sig for at rydde til Ager og Eng, da Faaberg-Gaardene vare de første, som paa den Kant af Nordfiordinger bleve beboede, og Myklemør-Gaardene af dem, som kom her frem neden fra denne Side af Søen. Foranførte Pige begav sig og omsider, da hun var kommen til Aar og Alder, til sit Fødested, blev gift og boede til sin død her i Justedalen. Og skal al hendes Afkom være bleven kaldet med det Navn Rypeslægten. Af denne Familie veed ingen tilforladelig at sige nogen at være tilbagelevende; dog formenes efter endeels Beretning, at nuværende Lehnsmand her, Tøger Ottesen, skal være udsprungen af denne Rod. Man seer da heraf, at dette Steds Indbyggere fra første Grund, siden den sorte Død overgik Stedet, ere Søefolk og mestendeels Nordfiordinger.

Kjelde

Foss, Mathias. (1802). Justedalens kortelige Beskrivelse. Magazin for Danmark og Norges topographiske, oekonomiske og statistiske Beskrivelse (2), 1-44. [digital utgåve]

| |

Skriv ein kommentar