Main menu:

Undersider for Folk, gardar og stølar:

Du er her: Folk, gardar og stølarSkattelister og matriklarPengeskatten 1603

Pengeskatten 1603

Dette er lista over jostedølene som betalte den utskrivne pengeskatten i 1603. Det er den tredje eldste bevarte skattelista for Jostedalen.

Avskrift

Jøstedallenn

Nr Gard i dag Brukar/gard
1 Myklemyr Ellindt[?] Miclemyr
2 Ormberg Olluff Ormeberigh
3 Fossen Joenn Faas
4 Åsen Knud Aas
5 Kreken Rasmus i Krigenn
6 Kreken Erick i Samestedt
7 Haugen Jonn Hough
8 Kruna Enndre Keronn [Kronen?]
9 Kruna Encken i Sammestedz
10 Grov Annders graa
11 Li Enncken i Lih
12 Mjølver Lasse Melduer
13 Mjølver Heming[?] i Samestedt
14 Fåberg Pouell Faaberrig


[Summering til høgre for alle skattytarar:] 
1 daller 12 lod sølff

Kjelde

Riksarkivet, Rentekammeret, Bergenhus len, Pengeskatt for Sogn 1603 – oppslag 38 (skanna original, Digitalarkivet)

Nummer og dagens gardsnamn er sette til i avskrifta.

Merknader

Jostedalen står i den delen av manntalet som byrjar på oppslag 37 og har overskrifta «Ødegaartz Mendtz Skatt Aff Sogen Lhen, Huer Aff dennum Haffuer Giffuen En halluff Daller». Fyrste del er skatten frå dei jordeigande bøndene og andre del er skatten frå dei vanlege leiglendingane. Jostedalen står altså i del tre, under dei leiglendingane som var i skatteklassen «øydegardsmenn«. Etter dette kjem skatten for husmenn, drenger og sager, og her er det heller ingen jostedøler.

Skatten vart innkrav ved Martini, altså mortensmesse (11. november) som var ein vanleg betalingstermin. Rekneskapen er datert Bergenhus 13.8.1604.

Jostedølene skil seg ut med kva dei betalte i skatt. Berre to av dei 14 jostedølene betalte ein halv dalar slik dei skulle. Dei 12 andre betalte i staden eit lodd sylv kvar. Av summeringane bak går det fram at desse 12 jostedølene var dei einaste i heile Sogn som betalte skatten i form av sylv. Det kan nok tyde på pengemangel i Jostedalen.

Alle gardane i lista skulle vere greie å identifisere. Denne lista har 14 gardbrukarar, som berre er halvparten av talet ein fann i jordeboka frå 1600.  Somme har nok ikkje greidd å betale skatten og er ikkje med i lista av den grunn – dette er ei liste over faktisk innbetalt skatt i motsetnad til 1600-lista som er ei jordebok med oversyn over kva dei skulle betale. Men det store spriket tyder òg på at mange gardar beint fram vart fråflytte mellom 1600 og 1603, slik både Jon Laberg, Alfred Espe, Arne Kvitrud og Lars Øyane har vore inne på.

Den neste bevarte skattelista frå Jostedalen er frå 1611.

| |

Skriv ein kommentar