Main menu:

Undersider for Folk, gardar og stølar:

Du er her: Folk, gardar og stølarSkattelister og matriklarLandskatten november 1629 med tingsvitne om fattige

Landskatten november 1629 med tingsvitne om fattige

Då landskatten vart innkravd 25. november 1629 (14 dagar etter Martini), viste det seg som tidlegare på året at ikkje alle jostedalsbøndene greidde å betale skatten.  Denne gongen var det fem (av 20) som ikkje betalte noko som helst. Det vart sett opp eit tingsvitne på Valaker 14.4.1630 som følgde skatterekneskapen til futen og dokumenterte den vantande betalinga.

Avskrift

[oppslag 1]

Schatte Register aff
Sogn Lehn paa den Almindelige Och paabudene, Landschatt som Effter Koenng: Maytts: Mandatt Schulle Haffue Werridtt Wdgiffuitt och Ehrlagtt 14 dage effter Martinij Anno 1629

[oppslag 5, odelsskatt]

Jøstedallenn

Anders i Aasenn 18 meller 1 Seting koren
½ løb smør
Penndinger 2 Rdl 2[?] skilling 1 alb[?]

[oppslag 21, leiglendingsskatt]

Jøstedallen

Nr Brukar/gard Skatt
1 Rasmus Mychellmyr 2 daler
2 Oelle ibm 2 daler
3 Matias Aarneberigh 2 daler
4 Anders Aasen 2 daler
5 Oele Lij 2 daler
6 Jachob Bachenn 2 daler
7 Amund Birch 2 daler
8 Oele Espe 2 daler
9 Torstenn Hough 2 daler
10 Joenn Hellelannd 2 daler
11 Siuord Cronen 2 daler
12 Annders Snetun 2 daler
13 Annders Groff 2 daler
14 Benndicht Bersedt 2 daler
15 V: Oele Meldverd 2 daler
16 Jenns Mielduerd 2 daler
17 G: Oele Lij 2 daler
18 Johannes Faaberigh 2 daler
19 Annders ibm 2 daler
Ødegaardtzmend
20 Peder Sperlen 1 daler

 

Summa Schattenn aff Jøstedallenn Ehr
Penndinge — 39 daler

[oppslag 46 – tingsvitne]

Anno 1630 den 14 Aprilis paa Waldager der Kong: Mayestets Foged J Sogenn Lenn Sallig och Welagtet Mannd Peder Paashe Annamede shaten effter Kong Mayestez Seniste paabudnne Skattebreffs paabudnne Skatt tage efter Lydelse thil fiorten dage effter S: Martini 1629

Da er effter mestene[?] Ellinng Foss Olluff Krigen, Anders Mieluerd Olluf Eluekrog \Leiglendinger/ och Arne Broemb \Ødegaardtzmend/ aff Jøstedallen saa gandshe fatige och forarmmede att Wdgiffue Nogen shatt effter shatebreffuens Jndhold huilket Wij effterscreffnu Danniel Kiepe Lensmand ibes Anders Snøtunn, Jakop Bache och Olluff Møchelmyr Lauretismend ibid: Ved Woris zigenedter Vnnderthrøctt och Bekrefftett. Actum vt Suppra

[+4  segl]

Kjelde

Riksarkivet. Rentekammeret inntil 1814. Reviderte regnskapar, Lensrekneskapar. Bergenhus len inntil ca. 1629. Landskatt 14 dager etter Martini: D Sogn, Bergenhus, Sogn, 1629 (Skanna utgåve, Digitalarkivet)

Nummer og kolonneoverskrifter er sette til i avskrifta.

Merknad

Tingsvitnet til denne skattelista (termin 25.11.1629) vart sett opp 14.4.1630. Tingsvitnet til skattelista for jol 1628 og påske 1629 vart ikkje sett opp før 3.1.1631, altså seinare, uvisst av kva grunn.

Sjå elles den tidlegare skattelista for utdjupande opplysningar.

| |

Skriv ein kommentar