Main menu:

Du er her: Heim > Samferdsel og reiseliv > Telekommunikasjon > Telefonsaka i kommunestyret 1896-97

Telefonsaka i kommunestyret 1896-97

I 1896 kom telefonsaka opp att i Hafslo, Luster og Jostedalen etter at bygginga av ei rikstelefonline Lærdal-Sogndal-Leikanger-Balestrand var vedteken av Stortinget same våren. Om sommaren gav fylkestinget ei line Sogndal-Hafslo-Skjolden med sideline til Jostedalen nest høgste prioritet i fylket. Telegrafvesenet gjekk i gang med å prosjektere lina, og saka kom til kommunestyret i Jostedalen. Handsaminga i kommunestyret vert referert nedanfor sidan saka seier mykje om korleis bygda såg på telefonsaka. Kommunestyret hadde saka oppe på tre møte: 4.12.1896, 2.1.1897 og 30.5.1897.

Det vart ikkje telefonutbygging denne gongen. Stortinget vedtok i juli 1897 å byggje lina Sogndal-Skjolden utan sideline til Jostedalen.

Kommunestyret 4. desember 1896

Skrivelse fra Telegrafinspectøren af 18 ds [desember], hvori eskes [=kreves] Herredsstyrets Garanti for fri Grund og frit Stolper m.v. til en Telefonlinje fra Gaupne og opover Dalen til et senere bestæmt Stæd.

Da denne Sag har stor Betydning for districtet, men Kravene der stilles for at faa Telefonlinjen bygget, vil falde meget byrdefulde, finder Forsamlingen ikke idag at kunne fatte nogen bindende Beslutning om Bevilgning af nogen Art, derimot finder man at maatte opnævne en Komite der snarest muligt og senest inden Nytaar at fremkomme med Forslag om Stationerne samt at underhandle med vedkommende Grundeiere om at yde fri Grund. Til denne Komite opnævnes:

  • Knud N. Yttri, Erik Espe, hvilke have at underhandle med Opsiddere i Lyster samt Krekens Kreds.
  • Nils Breum og Lars Bakken for Præstegaarden, Nedreli og Bakken samt i Tilfelde Breum
  • Lars Faaberg og Johannes Grov for Krondalen og Mjelværdalen
  • Lensmand Tvedt for Sperle og Fossøien samt
  • Ole Skjæret for Fossen og Myklemyr.

Kommunestyret 2. januar 1897

Foretoges udsat Sag fra Møte den 4 decmbr f. A. [forrige Aar] angaaende Skrivelse fra Telefoninspectionen af 18 Novembr f. A. om at levere frit Stolper, samt frit Grund og endelig frit Hus og Belysning i mindst 10 Aar til en paatænkt Telefonlinje gjennem Dalen.

Herredsstyrelsen er fuldt opmærksom paa den store Betydning en Telefonlinje gjennem Dalen vil faa og skal man specielt nævne Lægehjælp i farlige Sygdomstilfelde for et saa afsides District som dette, hvor der nu i heldigste Tilfelde medgaar 12 Timer inden Lægen under nuværende Omstendigheder kan komme tilstede, dernæst skal man ogsaa paapege Turisttrafiken. Men paa Grund af de økonomiske Vanskeligheder dette lille – med en Matr. Skyld af kun 137 Mark, for Tiden lider under, paadraget ed Opoffrelse til Store Veibygninger og Opførelse af Skolehuse, vover man ikke nu at gaa til en for et saalidet fattigt District som dette betydelige Bevilgning som at levere Stolper til omhandlede Telefonlinje, som for det offentlige ikke vil gjøre synderligt Skaar. Der er heller ikke – saa vidt bekjendt, sikkert at lignende Krav til de store og mægtigere Nabobygder i Sogn, hvor Telefonlinjer tænkes bygget eller er bygget. Man vover derfor baade af Hensyn hertil og dette Districts ringe Bæreevne at Linjen bygges uden at stille nævnte Krav. Derimot findes Herredsstyret at kunne garantere for fri Grund til Linjer fra Rønnei til Faaberg i Jostedal.

Man finder at der bør opretter Stationer paa Stationen Alfsmo i Lyster, paa Skydsstationen Sperløen, Handelsstede Brovold (Bakken) og Faaberg, samt ommuligt paa Kronen i Krondalen. Men da der paa sidstnævnte Sted ikke foreligger Erklæring om fri Overtagelse af Station med Betjening vil Herredsstyret ikke garantere for Stationens Udgifter paa sidsnævnte Sted. I Henhold til det saaledes anførte fattedes enstemmig saadan

Beslutning

Herredsstyret garanterer for fri Grund til en Telefonlinje fra Rønneid i Lyster til Faaberg i Jostedal, derhos garanteres for frit Hus, Lys og Brænde med Belysning i 10 Aar paa følgende Steder hvor Stationer foreslaaes oprettet, nemlig paa

Skys[stationen] Sperløen, Handelsstedet Brovold (Bakken) og Skydsstationen Faaberg samt foreslaaes Station paa Alfsmo i Lyster og Krondalen i Jostedal uden at ville garantere for Hus eller Belysning i Henhold til Skr. fra 4 Kreds af 14/12 96.

Kommunestyret 30. mai 1897

Hvortil der i Anledning det under 2den Januar d. A. [dette Aar] gjennem Telegrafinspektøren i Bergen indsendte Andragende om Anlæg af en Telefonlinje fra Røneid i Lyster til Faaberg i Jostedal med mellemliggende og i Andragendet nærmere betegnet Stationer [—] om. Herredsstyret har i sit ovenmeldte Andragende garanteret fri Grund, frit Hus, Lys og Brænde samt Betjening i et Tidsrum af 10 Aar.

Da Herredsstyret har bragt i Erfaring, at Hafslo og Lysters Herredsstyrelser agter at indsende direkte til Storthinget Andragende om Bevilgning til en Telefonlinje fra Sogndal-Hafslo-Lyster allerede i indeværende Budgettermin har man fundet det nødvendigt, at der fra dette Herred indsendes et lignende Andragende da Linjen Rønneid-Jostedalen i Amtsthingets Indstilling i 1896 er medtaget blandt Linjen Sogndal-Hafslo og Lyster og det følger ogsaa af sig selv, at det for det offentlige vil falde ulige billigere at disse Linjer oparbeides under Et.

I ovenstaaende Anledning fattedes enstemmig saadan

Beslutning:

Med Henvisning til det under 2den Januar d. A. af denne Forsamling gjennem Telegrafinspektøren indsendte Andragende og de deri anførte Grunde og Anbefalinger for Linjens store Betydning for dette saa afsidesliggende District tillader man sig i ærbødighed at indgaa til Storthinget med Andragende om at Bevilgning til Oparbeidelse af den altraaede Telefonlinjen fra Rønneid i Lyster til Faaberg gives i indeværende Budgettermin – eller ialfald samtidig med Linjen Sogndal-Hafslo-Lyster saaledes, som af Amtstinget 1896 indstillet. – Ordføreren bemyndiges at indsende dette Andragende direkte til Storthinget snarest muligt Adresseret til Storthingsrepresentant Fraas.

Kjelder

Møtebok for Jostedal formannskap og kommunestyre 1876-1900: side 147b, 148a, 148b, 149a, 155a, 155b.

| |

Skriv ein kommentar