Main menu:

Undersider for Samferdsel og reiseliv:

Du er her: Samferdsel og reiselivSkysstasjonar1872: fråsegn om nedlegging av Myklemyr skysstasjon

1872: fråsegn om nedlegging av Myklemyr skysstasjon

Etter at skysskaffar Henrik Christensen Ormbergstøl sa frå seg jobben i 1872, gjekk kommunestyret inn for å leggje ned Myklemyr skysstasjon på grunn av liten trafikk. Stasjonen vart ikkje nedlagd, men fråsegna frå kommunestyret seier mykje om trafikk og reisemønster i Jostedalen på denne tida.

Kommunestyret 31. juli 1872 – avskrift

5. Dernæst fremlagde Ordføreren en Skrivelse fra Nordre Bergenhus Amt af 11te Juni d. Aar, Formandskabet tilsendt gjennem Sogns Fogderi under 20de forrige Maaned, angaaende en Skyds-Skaffers Ansættelse i Jostedalen, hvilken Function kun den udtjente Skydsskaffer Henrik Christensen Ormbergstøl, som havde ansøgt sig entlediget fra Bestillingen; paany har tilbudt sig at overlage samme, imod, for uden Tilsigelsesgangene at erholde en aarlig Pengegodtgjørelse af 5 Spdlr, i hvilken Anledning Kommunebestyrelsen henstilles til, at overlage en 3die Deel af Beløbet. I Anledning her af afgav Formand og Repræsentantskabet følgende

Erklæring

Forsamlingen der nøie kjender Forholdene her i Distriktet, anser den omhandlede Functionærs Tjenste saa aldeles ubetydelig for Distriktet Vedkommende det saagodtsom intet Savn eller Uleilighed vilde føles, om ingen Skydsskaffer existerede i Jostedalen, da han saagodtsom aldrig benyttes, og for Udenbygds eller Fremmede, Turister eller Andre, af saare ubetydelig Betydning, da dervel neppe noget Aar, har foregaaet over 4 Tilsigelser; men som oftest færre. Det forholder sig nemlig saaledis, at det for det Meste er fremmede Reisende som om Sommertid søger og i Jostedalen for at bese Bræen eller i andre Anledninger, og disse kommer som oftest fra Søen over Rønnei hvor De tager Skyds lige til Bræen og tilbage igjæn til Rønnei med samme Skyds, eller om De vil reise over Bræen til Nordfjord, eller over Fjældet til Gudbrandsdalen, da Skyds til Faaberg, i bægge Tilfælde bliver Skydsskafferen i Jostedalen ikke benyttet, eller Reisende Tourister ankommer fra Nordfjord over Bræen, eller fra Gudbrandsdalen over Fjældet for at fortsætte Reisen gjennem Jostedalen til Rønnei, betingende sig, naar de [—] saadan Skyds fra Faaberg til Rønnei, ogsaa i dette Tilfælde bliver Skydsskafferen her overflødig. Paa Grund af det her Oplyste finder Formand og Repræsentantskabet sig ikke tilbøielig til at bebyrde Josetdals Kommune med omhandlede Udgift til Skydsskafferen.

Kjelde

Møtebok for Jostedal formannskap og kommunestyre 1838-1875, s. 163a-163b

 

| |

Skriv ein kommentar