Main menu:

Undersider for Samferdsel og reiseliv:

Du er her: Samferdsel og reiselivSkysstasjonar1885: vedtak om oppretting av faste skysstasjonar – Fåberg

1885: vedtak om oppretting av faste skysstasjonar – Fåberg

Kommunestyret hadde i 1860 gått imot oppretting av faste skysstasjonar, men i 1885 var meininga ei anna. Då gjekk kommunestyret inn for å opprette to faste stasjonar, og den fyrste var stasjonen i Fåberg som då ville avløyse tilseiingstasjonen i Nigard.

Kommunestyret 28. april 1885 – avskrift

3. Behandledes Forslag om Oprettelse af en eller 2 faste Stationer inden Herredet. Forslaget er fremsat af Lensmand Tvedt der i den Anledning havde henvendt sig til Rasmus L. Faaberg om hvor stor Godtgjørelse aarlig han forlangte at holde 2 faste og en Reservehæst om Sommeren og 2 fast og 1 Reservehest om Vinteren efter nærmere Bestemmelser af Øvrigheden. Rasmus Faaberg har i Skrivelse af 21 April forlangt Kr 150 aarlig for at overtage omhandlede Station og paa Betingelse, som anført.

Herredsstyrelsen udtaler i den Anledning at den anser det særdeles ønskeligt at der inden Herredet oprettes fast Station. Man bør da foreløbig ialfald [?] la den af Rasmus Faaberg forlangte Godtgjørelse Kr. 150,00 ansees rimelig og da man [–] nærer Frygt for om Stationen skulde blive lagt et andet Sted[?] hen i [—] falttedes eenstemmig saadan

Beslutning:

Herredsstyrelsen bevilger til fast Station i Jostedal indtil Kr. 150,00 aarlig med sædvanlig Tilskud af det Offentlige uden fortiden at kunde udtale hvor Stationen rettest bør lægges, der forøvrigt overlades Øvrigheden at bestemme, samt at bevirke fast Station oprettet saasnart muligt.

Kjelde

Møtebok for Jostedal formannskap og kommunestyre 1876-1900, s. 61a.

| |

Skriv ein kommentar