Main menu:

Undersider for Samferdsel og reiseliv:

Du er her: Samferdsel og reiselivTelekommunikasjonOpprop for telefon 1913

Opprop for telefon 1913

TelefonoppropDå regjeringa la fram statsbudsjettet for 1913-14 i januar 1913, var det ikkje sett av pengar til den telefonlina i Jostedalen som telegrafdirektøren i same budsjettframlegg hadde gått inn for.

Dette fekk jostedølene til å aksjonere. Det vart laga eit opprop og samla underskrifter, og heile 344 kvinner og menn over 25 år i Jostedalen skreiv under. I folketeljinga 1910 var det temmeleg nøyaktig 400 personar over 25 år i Jostedalen. Underskriftene utgjorde såleis kring 86 prosent av alle vaksne! Ved det fyrste stortingsvalet med allmenn røysterett for både kvinner og menn (over 25 år) i 1915 hadde 388 personar røysterett i Jostedalen. I fyrste valomgang røysta 151, og i andre valomgang 328 (valdeltaking 82 %), som var særs høgt. Men endå fleire skreiv altså under på telefonaksjonen.

Oppropet er datert 21. mars 1913, og det vart referert i Stortinget 9. april og oversendt jarnbanekomiteen som sat med telefonbudsjettet. Ein månad etter gjorde regjeringa framlegg om løyving til jostedalsanlegget.

pdf-ikon Opprop med underskrifter – original

Avskrift

[Stempel og påskrift:] Refereret i Storthinget den 9/4 og da besluttet: Tilstilles jernbanekomiteen.

Til Stortinget!

Vi undertegnede 344 kvinder og mænd som er over 25 aar i Jostedalen beder herved indtrængende det ærede Storting om i aar at avse penge til telefonlinjen Gaupne–Jostedalen. Denne linje maa komme med paa dette aars budget, saaledes som av telegrafdirektøren foreslaaet.

Som grund for denne indtrængende henvendelse kan anføres:

I Jostedalen bor nær 1000 mennesker. Fra dampskipsstoppestederne Gaupne og Marifjæren til de nederste gaarde i Jostedalen er 20 km., og til de fremste gaarde i Krondalen og Faaberg over 43 km. Postforbindelse har dalen bare 2 gange for ugen. Distriktslægen bor paa Døsen i Lyster ca 14 km. sjøvei fra Gaupne.

Man kan da tenke sig, hvordan det er for os i paakommende sygdomstilfælder. For at faa tag i doktoren maa man gjøre to turer, først en for at hente ham og en tur med ham tilbage. Faar vi telefon spares den ene tur, og doktoren kan komme dobbelt saa fort frem, og hvilken betydning dette kan have for folk, som bor 5–6 mil fra doktoren, vil læt indsees.

Hertil kommer de yderst smaa forholde og de derav kommende smaa økonomiske kaar, der nødvendiggjør at vi maa faa del i et saa stort gode, som telefon er. Skal folket i bygden kunne klare sig i konkuransen med nabobygderne, der er langt anderledes heldig stillede med kommunikationsmidler, maa vi bli hjulpne. Her er muligheder for økonomisk fremgang ved de store og gode fjeldbeiter. Det gjelder bare for os at komme i hurtig forbindelse med avsætningsstederne og ved hjælp av telefonen faa kjendskap til priserne og avsætningsforholdene.

Saaledes som forholdene nu er, maa dalen staa stille eller kan hende gaa tilbage. Hvad der jo ikke bare er tilskade for selve Jostedalen, men for landet. Desværre har emigration været stor og er det fremdeles. Bygden tappes for de arbeidsdygtige ungdommer av begge kjøn. Ved at der fra statsmyndighederne[s] side ydes denne beskjedne bevilgning tror undertegnede, at det vil ha sin store økonomiske betydning paa flere maader.

Jostedalen den 21de mars 1913

Ærbødigst

[344 underskrifter – etter namna står:]

Navneavskriftenes rigtighed bekræftes.

Melchior Yttri
Kommandersersjant.

Kjelde

Stortingsarkivet, kopi motteken 29.10.2014.

 

| |

Skriv ein kommentar