Main menu:

Undersider for Kyrkjehistorie:

Du er her: KyrkjehistorieDokument frå 1600-taletPrivilegiebrev frå Jens Bjelke og Ove Bjelke (1636/1653)

Privilegiebrev frå Jens Bjelke og Ove Bjelke (1636/1653)

Avskrift (førebels)

Brev 28. oktober 1636 frå Jens Bjelke
Jeg Jens Bielke thill Østerraadt Norges Riges Kanzeller og Høffuidsmand paa Bergenhuus, giør vitterligt, adt Eftersom jeg haffuer forfaret af mine Formend Salig Knud Vrne och andre haffuer bevliget Sognepræsten till Jøsterdallen. Sommestedtz thoe thønder sommestedtz halffanden thønde och sommestedtz en thønde aff nogen Omliggende Kirkers thiende udi Vigh Præstegjeld och Lyster. Sampt Lehrdals och Lekangers Præstegield saa vit mig Endnu ehr forekommed, dog udaff Kierkestolerne videre Kand forfahris. da haffuer Jeg gierne bevilget och samtygt at H: ærlig och vellerdt mand H Otte Rauffn same thiendes Korn aff fornevnte Sognekierkers och deris Annexes thiende Korn. Skall beholde, her Efter fri udi min forlehenings thid Offuer Bergenhuus lehn, paa Kongl: May: Naadigste behaug och Vthuifflagtige goede Consentering. Baade for det forladet Aar og I dette Aar sampt de Effterfølgende Aar huoreffter Kierkevergerne kand haffue dennem at Rette naar thienden skall tagis, Och dennem hermed Gud Allermegtigste befallet

Actum Bergenhuus den 28 Octobris Anno 1636.

Findes den S: Høyædle Hr Canzeller Jens Bielkes Egen haand vndertegnet, och hans Zignete och vndertrøgt

Brev 3. mai 1653 frå Ove Bjelke
Her Thøger Jensen shall niude Huis hans formend i forrige mine formendz tider nødet haffuer. Paa Kongl: May Naadigste behaug, huor efter de vedkommendes sig shall forholde.

Actum Bergen den 3 Maj Anno 1653

Findes vnderskreffuit Offue Bielcke.

Kjelde

Dette må ha vore eitt dokument, utferda i 1636 med ei påskrift 1653. I Diplomsamlinga, Universitetsbiblioteket i Bergen, har dei kvar sine katalogsignaturar (UBB-1636-10-28 og UBB-1653-05-03). Originalane er tapte, men dokumenta er kjende gjennom avskrifta frå ca. 1670. Dermed er dei også med i 1823-avskrifta (No. 1 [a, b]).

Avskrifta ovanfor er førebels og byggjer på ei jamføring av 1670- og 1823-avskriftene.

Merknad

Jens Bjelke til Austrått, Noregs rikskanslar og lensherre på Bergenhus, samtykkjer i at Otto Ravn, sokneprest i Jostedalen, skal ha 2, 1,5 eller 1 tønne korn av kyrkjetienda frå ein del kyrkjer i prestegjelda Vik, Luster, Lærdal og Leikanger i Bjelkes tid som lensherre. Dette er dei same privilegia som forgjengarane hans har tillagt soknepresten i Jostedalen. Samla ville nok dette seie 10 tønner korn slik oversynet frå 1624-26 opplyste, ikkje 4 1/2 som  me tidlegare  summerte det til.

Jens Bjelke skriv at etter dei opplysningane han har, var det lensherre Knut Urne som fyrst ordna med korntilskotet til jostedalspresten. Urne var lensherre på Bergenhus 1615-19. Denne opplysninga vart fyrst lagt merke til i august 2012 og er ikkje nemnd i jubileumsboka om kyrkja.

I påskrifta datert Bergen 3. mai 1653 samtykkjer Ove Bjelke i at jostedalspresten Tøger Jensen skal ha dei same privilegia som forgjengarane har tillagt soknepresten i Jostedalen.

Lønstilskotet til jostedalspresten i brevet frå oktober 1636 stadfester at det ikkje vart noko av samanslåinga mellom Jostedalen og Gaupne til eitt prestegjeld som var skissert i brevet frå Jens Bjelke og Ludvig Munthe (feildatert 16. mars 1636).

| |

Skriv ein kommentar