Main menu:

Undersider for Kyrkjehistorie:

Du er her: KyrkjehistorieDokument frå 1600-taletOm presten Jens (1605)

Om presten Jens (1605)

Presten Jens i Jostedalen var nemnd i 1605 fordi han var vitne i ei sak mot presten i Luster.

Avskrift

Men Oluff tillagde her Anders at hand schulle haffue forsømt en bededags predicken, huilcken hand tilforne sielff haffue lyst, huortill her Anders suarede at hannem Vaar Den tid vorbøden aff Superintendente at hand schulle Dentid befatte sig noget met samme tieniste, schreff Derfor her Jens paa Justedall til At hand epther Bispens egen befaling schulle Vocte paa tienisten huilckett her … oc giorde saa sielff tieniste huilcket bønderne benectede at Det schede lenge tilforne.

[Mellom «her» og «oc» har opphavleg stått: «Niels Michelsen hannom forbødt.» Men orda er overstrokne.]

Kjelde

Zachariassen, Bjørn. (1961). Bergens domkapitels forhandlingsprotokoll. 1605-1624. Oslo-Bergen: Universitetsforlaget, s. 10-11.

Merknad

Dette er truleg den einaste gongen presten Jens i Jostedalen er nemnd, og det er den einaste gongen mellom presteskattelista 1596 og tiendmanntalet 1620-21 det er nemnt at det fanst ein prest i Jostedalen.

Det galdt ei sak som gjekk for Bergen domkapittel om ei rekkje skuldingar frå lustrabøndene mot sokneprest Anders Jonasson i Luster. Det ser ut som om saka enda med at Anders sa frå seg presteembetet.

| |

Skriv ein kommentar