Main menu:

Undersider for Kyrkjehistorie:

Du er her: Heim > Kyrkjehistorie > Dokument frå 1600-talet > Synfaringsdokument (1656)

Synfaringsdokument (1656)

pdfOriginaldokument (Foto: UBB, Spesialsamlingene)

Synfaringsdokument 1656, utsnitt

Avskrift (førebels)

Vii Effter skreffne, Sigvard Rønne, Anders Kalhagen, Laugretesmend I Lysters Præstegield, Sampt, Sigvard Krone, Anders Groff, Olle Aasen, Lauretz Bachen, Mattis Ormbierg, Laugrettesmænd I Jøsteddals Præstegield, Kiendes och giør Vitterligt, Anno 1656 hellig thre Konges dag, Vi effter Vores Kiere her Provstes hæderlige och vellærd Mand Hr. Erich Iffuersøns Befaling, haffuer veret thilstede i Jøstedals Kirche at besicte, Da er det Os i Guds sandhed bevist, at Fundamenten och Bygningen i Sig selff er Rodet och it(?) gammell bygning som for hundrede Aar siden er først Opbygt, da Jøstedall bleff Oprødet, Anlangendes Thaggit paa samme Kierche. Da Efftersom det formedelst Kierkens Ringe Indkomst aldrig, er ved Magt holden och med Thiere behiulpen som det sig burde, Thaggit nu aff Solens hede Igiennem sprunget, sampt aff Offuerfflødig Regn fordreffuet, och Offuer alt for den deel aldeles ubrugeligt, aff forberørte Omstendighed, men gandske aff Nyt at Opbyges. Huoroffuer Kircheombudsmanden Her Thøger Jenssen kand vide sig at Rette, och Kircke tømmer med foredeligst(?) at thilføre paa voris gunstige Øffrigheds goede behag, dette saa i Sandhed at vere, som vi for Gud och den Christen Øfrighed acter at ansvare bekiende, vi forskreffne med voris vanlige zigneters underthrøchlese och Stadfestelse.

[Sju lakksegl]

Kjelde

Originaldokumentet ligg i Diplomsamlinga, Universitetsbiblioteket i Bergen (signatur UBB-1656-01-06). Avskrifta er førebels og er gjort etter 1823-avskrifta (No. 4), kontrollert opp mot originaldokumentet på nokre punkt.

Merknad

To lagrettemenn i Luster og fem lagrettemenn i Jostedalen var på synfaring i Jostedal kyrkje 6. januar 1656 etter befaling av prost Erik Iverssøn. Dei konkluderte med at kyrkja var i skrøpeleg forfatning og at det måtte byggjast ei ny. Det er i dette dokumentet ein finn opplysninga om at kyrkja var hundre år gamal, noko som ikkje må takast bokstaveleg (”en gammel Bygning som for hundrede Aar siden er først Opbygt, da Jöstedal bleff Oprødet”).

Dette er eit av 1600-talsdokumenta biskop Neumann må ha teke med seg til Bergen frå Jostedal prestegard i samband med visitasen sommaren 1823.

| |

Skriv ein kommentar