Main menu:

Undersider for Kyrkjehistorie:

Du er her: Heim > Kyrkjehistorie > Dokument frå 1600-talet > Brev frå biskopen (1625)

Brev frå biskopen (1625)

pdfOriginaldokument (6 Mb)

s-1-utdragAvskrift

I ærlige Folk i Liustedahl, som frygte og elske Gud, og haver eders Salighed kier!

Jeg ønsker eder alle Gud Faders Naade og Venskab, Jesu Christi Kierlighed og Fred, og den Hellig Aands Deelagtighed med Lykke og Velsignelse til Siels og Livs, timelig og evig Velfærd! Givendes eder venligen tilkiende, at jeg her hos Provsten haver hørt og spurgt for vist, at der skulde findes nogle i eders Menighed, som sig vrangeligen skulle anstille og skikke mod den hæderlig og fiine Mand Herr Michel Nielsen, eders Siele-Sørger, baade med Guds Ords Forsømmelse og Foragtelse, saa og med den Degne-Mæle, som Herr Michel af nogle forholdes, imod hans Kaldsbrev, som I selv beseglet have, og for det tredie, at nogle fortrykke sig at opføre hans Korn fra Søen, som hannem af Øvrigheden bevilget er; hvilket ogsaa er imod den Forpligt, som Kaldsbrevet om formelder, at I giort og givet have med Provstens Samtykke, og under hans saavelsom eders Beseigling og Stadfæstelse. Hvorfore jeg nu paa Guds vegne, efter mid Embede, alvorligen advarer og formaner alle og enhver i eders Menighed, ung og gammel, Mand og Qvinde, at de tiltænker nu strax at affstaae saadan Ugudelighed og forarelig Væsen med Guds Ords Forsømmelse og Foragtelse, og bevise Gud Allermægtigste sin tilbørlig Ære og Tieneste, saa og bevise denne fromme Mand, eders Sielesørger, paa Guds og hans Embed vegne Lydagtighed og Velvillighed efter hans Kaldsbrevs Lydelse, foruden Knur, Vrangvillighed, skalkagtig Underfundighed og Bitterhed, saafremt de ikke ville straffes baade af Gud med Forbandelse til Siel og Liv her i Verden og til evig Tid, saa og af den Christen Øvrighed, som er i Guds Sted, hvilken ingenlunde ville lade saadane Modvilligheder, Forargelse og fortrædelig Ulydighed blive ustraffet, om det bliver anklaget. Gud og hver Mand veed vel, hvad skeet er med eders forige Siele-Sørger etc. Enhver ærlig gudfrygtig tage sig vare for Guds og Øvrighedens retfærdige Vrede og Straf, omvende sig ved en sand og alvorlig Poenitenze [botsfromheit] fra sin syndige Veig og Idræt, og beflitte sig alvorligen paa at giøre Guds gode Villie og blive bestandig derudi til Enden. Tiden er kort her at blive, men Evigheden faaer aldrig Ende, og her vil giøres svart Regnskab for Christi Jesu retferdige Domstol, snarere end mange troer. Nu! Jeg befaler eder alle, som frygte og elske Gud og hans hellige Ord, den samme almægtige, gode og trofaste himmelske Fader og Herre i Vold til Siel og Liv. Amen.

Actum Sogndahls Præstegaard den 1 Augusti 1625.

Niels Paasche. S. B.

Udskrift.
Den Christen Menighed i Justedahl eller Liusterdahl, mine elskelige Venner i Christo Jesu kierligen tilskrevet.

Kjelde

Original i Statsarkivet i Bergen, Bjørgvin biskop, brev 1 (1575-1670).

Frimann, Christopher. (1777). Almindelig Samling af Stiftelser og Gavebreve i Kongeriget Norge. Med fornødne Oplysninger. Bergens Stad og Stift angaaende. (Bd. 2). Kjøbenhavn: Trykt hos H.C. Sander, side 207-209. [Bibsys-oppføring]

Merknad

Avskrifta er førebels etter Frimann 1777.

Brevet er nemnt i Justedalens kortelige Beskrivelse (1802), men då berre på grunn av skrivemåten «Liustedahl».

Nils Paaske var biskop i Bergen 1613-36 og skreiv dette brevet under eit opphald hjå prosten Peder Pederssøn Schytte på prestegarden i Sogndal. Her må han ha fått greie på at allmugen i Jostedalen ikkje handsama presten som dei skulle, og han gav dei denne kraftige oppstrammaren. Mikkel Nilsson er den andre kjende presten i Jostedalen etter reformasjonen.

Christopher Frimann gav i 1774-77 ut to band med brev- og dokumentsamlingar frå Bergens stift, og dette brevet er prenta i band 2. Som det går fram av den innleiande merknaden hans, er føremålet primært å visa kva økonomiske rettar som låg til presteembetet etter kallsbrevet, mellom anna offermæle. Innleiinga hans til brevet lyder slik:

«Forinden jeg anmelder de faa Legata eller Donationer paa landet i Bergens Stift, vilde Læseren tillade, at jeg [Christopher Frimann] meddeler:

1) Biskop Paasches Skrivelse til Menigheden i Liusterdahlen, eller som det nu kaldes, Justedahlen, som beviser, foruden et haardt Folk, Præsterne paa Landet deres Ret til den saa kaldede Offer-Mæle, og da endeel Præster, endog i den seenere Tid, have tabt denne Deel af deres Embeds Indkomst, vil jeg, for end ydermere at see dem denne conserveret, tilføie, [… nr. 2-7 – dokument som ikkje gjeld Jostedalen]»

| |

Skriv ein kommentar