Main menu:

Jostedalsleksikon på nett:

Til lokalhistoriewiki
Om lokalhistoriewiki

Bøker

Meldingar

Siste kommentarar

RSS Nytt på nett

Meldingsarkiv

Årsmelding 2015 for Jostedal historielag

Godkjend på årsmøtet 23.2.2016.

[Årsmeldinga i pdf, med årsmøtereferat 2015]

Årsmøtet vart halde den 18. mars 2015, på Jostedal Hotell.

Val. Aud Fossøy og Oddmund Løkensgard Hoel var på val og tok attval for 2 nye år i styret, og Olav Stølen i eit år som leiar.

Styret og nemnder etter val:
Leiar: Olav Stølen
Kasserar: Aud Fossøy
Sekretær: Oddmund L. Hoel
Styremedlem: Einar Blikra
Styremedlem: Lars Neset
Vara medlemer: Arne Aasen Hauge og  Liv Espe

Tilsyn med Berget: Liv Espe, Einar Blikra, Lars Neset og Arne Aasen Hauge
Tilsyn med Kverni: Alfred Tuften og Olav Stølen
Tilsyn med Skulehuset: Åne Elgersma

Kristen Ormberg og Åne Elgersma vart attvalde til valnemnda, Gunnar Ruud attvald som revisor og Kristen Ormberg og Olav Stølen i boknemnda.

Berget. Leiaren orienterte om planer/økonomiske overslag for ei omfattande restaurering av Berget og om eksisterande leigeavtale, som går ut om 13 år. Det er for kort tid til å søkje om større midlar til restaurering. Laget tok derfor skrifteleg kontakt med eigarane om mogelegheit for å opprette ei stifting for bevaring av Berget. Eigaren var  delte i sin vurdering av å opprette ei stifting, men der var  positiv innstilling til ei ny langsiktig forpaktnigsavtale. Førebels har JH ikkje teke ny kontakt til eigarane.

Vedlikehald av hus og kvern. Vinteren 2014/2015, med mykje snø, kravde ekstra arbeid/kostnader med å rydde snø av taki på husi i Berget, Skulehuset og Kverni. Elles har det berre vore rydding og tilsyn med husi.

Stadnamnprosjektet. Det manglar stadig kartfesting og innlesing av ein del namn i Luster og på Hafslo. Elles går arbeidet greitt på Fylkesarkivet, og det er no digitalisert om lag 13.000 namn. Stadnamna finn du på: http://www.fylkesarkiv.no. Kniper det med å orientere seg på nettet, kan ein ringje til Randi Melvær/Fylkesarkivet for hjelp. Telefon: 5765 6400.

På marknadshelgi i Samfunnshuset, den 11. juli, hadde JH ein stand med kart over lokale stadnamn. Det vart også demonstret korleis ein kan leite opp stadnamn på nettet.

Fossabrui og den gamle ferdavegen Døsen – Vigdal – Ormbergstøl – Viva. JH har arbeidet med å skaffe midlar m.a. frå «spelemidlar» til restaurering av Fossabrui og til restaurering av vegen frå Vigdal – Flaumparken – Viva. JH kan ikkje søkje om spelemidlar og har derfor gjort avtale med Luster turlag, som inngår som søkjar.

Informasjonstavler til Flauparken. Jostedal Historielag har laga 2 informasjonstavler om: Elvi og dalen. Begge tavler er sette opp.

Arbeidet med Kulturhistorisk årbok nr. 7, for Luster. Det er Luster Sogelag/Bjørg Hovland  som har hovudansvaret for årbok nr. 7. Boki er ferdig for prenting, men på bokkontoen manglar det stadig ca. 30.000 kr. Dei tre sogelagi vil no prøve å skaffe desse midlar og kjem det på plass, kan årboki sendas til trykkeri og kan eventuelt lanserast på Lustradagane  i år.

Andre aktivitetar. Jostedal Historielag hadde saman med Luster og Hafslo Sogelag stand på Lustradagane. Her presenterte laga sine aktivitetar, hadde sal av bøker o.a.

Nye adresser i kommunen.  Kristen Ormberg og Olav Stølen har delteke på fleire møte om dei nye adressene/vegnamna.

Stønad i 2015. Laget har fått stønad frå Luster Sparebank (20.000,- kr) og frå Breheimen Utviklingsfond (85.000,- kr).

Eigen nettstad.  Heimesida til Jostedal Historielag (Oddmund L. Hoel er redaktør) finn ein på: https://www.historielaget.jostedal.no.

Skriv ein kommentar